دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیسعداللهی
کد ملی1276595751
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی1

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسودا
نام خانوادگیمختاری دینانی
کد ملی1130965643
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی2

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیآقاجانیان
کد ملی1276545991
نام پدرمجید
شماره صندلی3

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممبینا
نام خانوادگیگوگردچیان
کد ملی1276588021
نام پدرمهدی
شماره صندلی4

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهدیس
نام خانوادگیباقری
کد ملی1276579241
نام پدرمحمد
شماره صندلی5

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیبکرانی بالانی
کد ملی1276448211
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی6

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازلي
نام خانوادگیكياني هرچگاني
کد ملی1276405189
نام پدرمحمد علي
شماره صندلی7

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیسرفراز
کد ملی1190510650
نام پدرامیرعلی
شماره صندلی8

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیعباسی
کد ملی4611387895
نام پدرمهرداد
شماره صندلی9

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدنیز
نام خانوادگیشفیعی
کد ملی1276569920
نام پدرعلی
شماره صندلی10

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیمالوردی
کد ملی6600247381
نام پدرایرج
شماره صندلی11

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیدهقانپور سیچانی
کد ملی1276699840
نام پدرمرتضی
شماره صندلی12

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیقدیری خرزوقی
کد ملی1276564503
نام پدرمجتبی
شماره صندلی13

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیکریمی
کد ملی1276669348
نام پدرمسعود
شماره صندلی14

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیرستگار
کد ملی1276466811
نام پدرمختار
شماره صندلی15

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیراستی
کد ملی1276465173
نام پدررامین
شماره صندلی16

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیشهاب پور
کد ملی1276521545
نام پدررضا
شماره صندلی17

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرشیدا
نام خانوادگیمعصومی زاده
کد ملی12764274167
نام پدرمحمد فرید
شماره صندلی18

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتنا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276434463
نام پدرمحمد
شماره صندلی19

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریانا
نام خانوادگیلهرابی
کد ملی1160692971
نام پدرکامران
شماره صندلی20

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانته آ
نام خانوادگیپیراسته
کد ملی1276513968
نام پدرارسلان
شماره صندلی21

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگیمللی
کد ملی1276682530
نام پدراحمد رضا
شماره صندلی22

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریانا
نام خانوادگیقاضی نور
کد ملی1276714556
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی23

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوفیا
نام خانوادگیفلاحتیان فر
کد ملی1276687117
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی24

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتارا
نام خانوادگییاوری
کد ملی1746701889
نام پدرمهدی
شماره صندلی25

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسحرناز
نام خانوادگیشعرباف
کد ملی1276632665
نام پدرمحمد حسن
شماره صندلی26

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگییاوریان
کد ملی1276443870
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی27

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین
نام خانوادگیایروانی
کد ملی1276395353
نام پدرعزیزالله
شماره صندلی28

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایسان
نام خانوادگیدایی
کد ملی1276642318
نام پدرعلی
شماره صندلی29

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریسا
نام خانوادگیچهارده معصومی
کد ملی1276772181
نام پدرداریوش
شماره صندلی30

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرنیا
نام خانوادگیاخوان
کد ملی1276521367
نام پدرمحسن
شماره صندلی31

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیدالوندی
کد ملی1276621876
نام پدرعلی
شماره صندلی32

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممانه
نام خانوادگیپارسخيان
کد ملی1276626142
نام پدرواهه
شماره صندلی33

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدایانا
نام خانوادگیمیرمقتدائی
کد ملی1276581742
نام پدرامید
شماره صندلی34

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشراره
نام خانوادگیخامسی پور
کد ملی0960409981
نام پدرمهدی
شماره صندلی35

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتریسا
نام خانوادگیزهروی
کد ملی1276632630
نام پدرکامران
شماره صندلی36

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامماندانا
نام خانوادگیخوژندی
کد ملی1276628765
نام پدرمحمد
شماره صندلی37

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده ماهک
نام خانوادگیثباتیان
کد ملی0251904458
نام پدرسید محسن
شماره صندلی38

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیمقضی
کد ملی1276538596
نام پدرمحمدحامد
شماره صندلی39

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنا
نام خانوادگیمرتاضی فیل آبادی
کد ملی1276561891
نام پدرسعید
شماره صندلی40

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسان
نام خانوادگیبخشیان
کد ملی1276526148
نام پدرحسین
شماره صندلی41

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیزاهدپور
کد ملی1276451024
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی42

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحدیثه
نام خانوادگیشیرازی
کد ملی1276449003
نام پدرمحمد
شماره صندلی43

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرنوش
نام خانوادگیروزبهانی
کد ملی1276726325
نام پدراسماعیل
شماره صندلی44

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1276637500
نام پدرعباسعلی
شماره صندلی45

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگار
نام خانوادگیعبادی
کد ملی1276559143
نام پدرسعید
شماره صندلی46

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهربان سادات
نام خانوادگیعادلی
کد ملی1276422261
نام پدرسید حمید رضا
شماره صندلی47

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیپورموسوی
کد ملی1276585004
نام پدرمهدی
شماره صندلی48

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیحقیقت
کد ملی1276706261
نام پدرمهدی
شماره صندلی49

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیحبیب زاده
کد ملی1276586779
نام پدرحبیب
شماره صندلی50

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیفلاحتیان فر
کد ملی1276679513
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی51

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصدف
نام خانوادگیکاظمی زهرانی
کد ملی1276459981
نام پدرمهدی
شماره صندلی52

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا سادات
نام خانوادگیرفیع زاده طبایی
کد ملی1276512376
نام پدرسید منصور
شماره صندلی53

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفراتین
نام خانوادگیبهرامی
کد ملی1276625480
نام پدرمهدی
شماره صندلی54

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشا سادات
نام خانوادگیصاحبی
کد ملی1276642970
نام پدرسید علی
شماره صندلی55

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممانلی
نام خانوادگیپاکدل
کد ملی4712456639
نام پدرمسعود
شماره صندلی56

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیخاکساری
کد ملی1276664745
نام پدراحسان
شماره صندلی57

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسيده فرنيا
نام خانوادگیاخروي
کد ملی1276598564
نام پدرسيد عليرضا
شماره صندلی58

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرنا
نام خانوادگیعظیمی
کد ملی1276535023
نام پدررضا
شماره صندلی59

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرونیکا
نام خانوادگیفخاری
کد ملی1276494963
نام پدرحمید
شماره صندلی60

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرح
نام خانوادگیفرهمند
کد ملی1276424086
نام پدربختیار
شماره صندلی61

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهلا
نام خانوادگینصراصفهانی
کد ملی1276536666
نام پدرمسعود
شماره صندلی62

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرستاسادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1276463677
نام پدرسیداصغر
شماره صندلی63

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیمظاهری
کد ملی1276636318
نام پدراکبر
شماره صندلی64

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلما
نام خانوادگیاحمدیان
کد ملی1276540371
نام پدربهمن
شماره صندلی65

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده تسنیم
نام خانوادگینقوی
کد ملی1276615310
نام پدرسید حیدر آصف
شماره صندلی66

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشادن
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1276417896
نام پدرامیر
شماره صندلی67

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهسان
نام خانوادگیخیرمند
کد ملی5100435291
نام پدرمهدی
شماره صندلی68

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبنیتا ک
نام خانوادگیکیانی
کد ملی1276511043
نام پدرعلی
شماره صندلی69

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیرحیمی لنجی
کد ملی5410426861
نام پدرعلی
شماره صندلی70

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرشیدا
نام خانوادگیشریعت زاده
کد ملی1276546564
نام پدرمسعود
شماره صندلی71

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیمظاهری
کد ملی1276591667
نام پدرحمید
شماره صندلی72

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیایمانی فولادی
کد ملی1276521812
نام پدرمهدی
شماره صندلی73

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیذ
نام خانوادگیقاسمی پیربلوطی
کد ملی1276510535
نام پدرمحسن
شماره صندلی74

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیآرمانفر
کد ملی1276512244
نام پدراکبر
شماره صندلی75

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآدرینا
نام خانوادگیمزروعی
کد ملی1276512562
نام پدرمجید
شماره صندلی76

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیرین
نام خانوادگیهادی
کد ملی1276583516
نام پدررسول
شماره صندلی77

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهیلدا
نام خانوادگیبیگی
کد ملی1276606214
نام پدرمحمد
شماره صندلی78

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغنچه
نام خانوادگیقاسمی
کد ملی1276430310
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی79

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیحجرالاسودی
کد ملی1276688067
نام پدراحسان
شماره صندلی80

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیواعظی
کد ملی1276673221
نام پدرسعید
شماره صندلی81

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهسا
نام خانوادگیکاکولکی
کد ملی5750165280
نام پدرمحسن
شماره صندلی82

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده کیاناز
نام خانوادگیکاظمی طبائی زواره
کد ملی1276463741
نام پدرسید محسن
شماره صندلی83

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهربان سادات
نام خانوادگیعادلی
کد ملی1285922018
نام پدرسید حمید رضا
شماره صندلی84

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیکارگر سیچانی
کد ملی1276598440
نام پدراحسان
شماره صندلی85

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگیمرندی
کد ملی1276683634
نام پدرکورش
شماره صندلی86

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارمیتا
نام خانوادگینصراصفهانی
کد ملی1276480611
نام پدرمحمدحسین
شماره صندلی87

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنژلا
نام خانوادگیغبرایی
کد ملی1276513909
نام پدرمحمد
شماره صندلی88

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشا
نام خانوادگیاوستا
کد ملی1276482701
نام پدرنادر
شماره صندلی89

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممارال
نام خانوادگیمنصوری
کد ملی1276508761
نام پدرمسعود
شماره صندلی90

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدنیا
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1276574691
نام پدرفرهاد
شماره صندلی91

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگینجفی
کد ملی1276425740
نام پدرمسعود
شماره صندلی92

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیرضایت
کد ملی1276431783
نام پدرمهدی
شماره صندلی93

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنهال
نام خانوادگیغلامی
کد ملی1276623801
نام پدرمجید
شماره صندلی94

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیاقدامی
کد ملی1276490674
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی95

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیذکائی
کد ملی1276510551
نام پدرپویان
شماره صندلی96

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1276670117
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی97

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرویا
نام خانوادگیفاطمی
کد ملی1276570589
نام پدرمحمد ابراهیم
شماره صندلی98

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیخادمی مشکنانی
کد ملی1276589026
نام پدرمحمود
شماره صندلی99

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیکرباسچی
کد ملی1276671326
نام پدرمجید
شماره صندلی100

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیصداقت
کد ملی1276590830
نام پدرمهدی
شماره صندلی101

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیدا
نام خانوادگیغدیری زهرانی
کد ملی1276546440
نام پدرمهدی
شماره صندلی102

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامموژان
نام خانوادگیجمشیدی
کد ملی1276681380
نام پدررسول
شماره صندلی103

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیزلکی زادع
کد ملی1276670060
نام پدربابک
شماره صندلی104

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایسان
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1276579764
نام پدررضا
شماره صندلی105

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیشانظری
کد ملی1190511843
نام پدربهادر
شماره صندلی106

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممبینا
نام خانوادگیمسلمی
کد ملی1276497679
نام پدرناصر
شماره صندلی107

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1276710119
نام پدرمرتضی
شماره صندلی108

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناموينه
نام خانوادگیاحمدى
کد ملی1276569661
نام پدرعباس
شماره صندلی109

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا سادات
نام خانوادگیرقیب
کد ملی1276252360
نام پدرسید محمد
شماره صندلی110

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیتقدسی
کد ملی1276680775
نام پدرافشین
شماره صندلی111

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپردیس
نام خانوادگیمیرزاخانی
کد ملی1276617089
نام پدررسول
شماره صندلی112

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعقیق
نام خانوادگیخامسی طهرانی
کد ملی1276679051
نام پدرامیر
شماره صندلی113

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحلما
نام خانوادگیقاضی عسگر
کد ملی1276458665
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی114

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعارفه
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276444151
نام پدرحمید
شماره صندلی115

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآسنا
نام خانوادگیاخوان مقدم
کد ملی1276589311
نام پدرمهدی
شماره صندلی116

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیجعفرزاده دشتی
کد ملی1276566174
نام پدرامید
شماره صندلی117

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیناظم
کد ملی1276599447
نام پدرفرزاد
شماره صندلی118

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنورا
نام خانوادگیارشدی
کد ملی1276688172
نام پدرشهرام
شماره صندلی119

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیلسا
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1276466749
نام پدرمهرداد
شماره صندلی120

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشا
نام خانوادگیآصفی
کد ملی1276575203
نام پدرمحمدمهدی
شماره صندلی121

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1276426593
نام پدرمحمد
شماره صندلی122

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیمداحیان
کد ملی1276496974
نام پدرکورش
شماره صندلی123

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه سادات
نام خانوادگیقلمکاریان
کد ملی1276515323
نام پدرسید محمد
شماره صندلی124

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرتمیس
نام خانوادگیترک لادانی
کد ملی1276676832
نام پدرحسین
شماره صندلی125

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملیانا
نام خانوادگیرضائی طالخونچه
کد ملی1276652844
نام پدرمهرداد
شماره صندلی126

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسان
نام خانوادگیصرامی
کد ملی1276669364
نام پدرامین
شماره صندلی127

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیرضایت
کد ملی1276606389
نام پدرسعید
شماره صندلی128

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگیالیاس پور
کد ملی1276371438
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی129

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیطالبی
کد ملی1276495595
نام پدرهوشنگ
شماره صندلی130

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتریسا
نام خانوادگیباب هادی عشر
کد ملی1276677601
نام پدرفرید
شماره صندلی131

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیعلی یاری چرمهینی
کد ملی1160673519
نام پدرکاوس
شماره صندلی132

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآدرینا
نام خانوادگیمهوری
کد ملی1276481136
نام پدرهوداد
شماره صندلی133

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممارینا
نام خانوادگیمهوری
کد ملی1276481101
نام پدرهوداد
شماره صندلی134

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیمشفقی
کد ملی1276438710
نام پدرعلی
شماره صندلی135

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزینب
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1276612141
نام پدراصغر
شماره صندلی136

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلا
نام خانوادگیمنصوری
کد ملی1276589182
نام پدرحجت
شماره صندلی137

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممرسانا
نام خانوادگیجباری
کد ملی1276444990
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی138

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیصیام پور
کد ملی1276640544
نام پدرمهدی
شماره صندلی139

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیبرقی کار
کد ملی1276435991
نام پدرمجتبی
شماره صندلی140

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسان
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276668147
نام پدرعلی
شماره صندلی141

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممارال
نام خانوادگیطاهری
کد ملی1276575165
نام پدرمحمد
شماره صندلی142

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیآبدار
کد ملی09133003950
نام پدراحسان
شماره صندلی143

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا سادات
نام خانوادگیباب المراد
کد ملی1276634315
نام پدرسید محمد
شماره صندلی144

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیشریفی دارانی
کد ملی1276585632
نام پدراحسان
شماره صندلی145

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشانیا
نام خانوادگیمهرعلیان گورتانی
کد ملی1276400381
نام پدرمهران
شماره صندلی146

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرام
نام خانوادگیخشوعی اصفهانی
کد ملی1276572239
نام پدررضا
شماره صندلی147

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدل آرا
نام خانوادگیطاهریان
کد ملی1276493886
نام پدرحسن
شماره صندلی148

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماپامه
نام خانوادگیهمدانیان
کد ملی1276521251
نام پدراحمد
شماره صندلی149

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآسنا
نام خانوادگیداوری
کد ملی1276557711
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی150

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیزارعی
کد ملی1276485883
نام پدرمجید
شماره صندلی151

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماوینا
نام خانوادگیامیریوسفی
کد ملی1276458037
نام پدرمهدی
شماره صندلی152

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویستا
نام خانوادگیعباسی
کد ملی1276536208
نام پدرعلی
شماره صندلی153

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا سادات
نام خانوادگیمستولی زاده
کد ملی1276688652
نام پدرحسین
شماره صندلی154

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیپورسپاسی
کد ملی1276534231
نام پدرمیثم
شماره صندلی155

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیاسلامیان
کد ملی1276497685
نام پدرمجتبی
شماره صندلی156

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملاوین
نام خانوادگیکریمی دولت آبادی
کد ملی1276397690
نام پدراکبر
شماره صندلی157

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنبتا
نام خانوادگیتیموری
کد ملی1276544286
نام پدرفرهاد
شماره صندلی158

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیسا
نام خانوادگیایزدپناه
کد ملی1276407653
نام پدرعماد
شماره صندلی159

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگیالماسی
کد ملی1276651422
نام پدرمحمود
شماره صندلی160

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه زهرا
نام خانوادگیخادم الذاکرین
کد ملی1276603975
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی161

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژین
نام خانوادگیلطفی
کد ملی1276684241
نام پدرمحمد
شماره صندلی162

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناموينه
نام خانوادگیاحمدى
کد ملی1285068671
نام پدرعباس
شماره صندلی163

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیقاسمی تودشکی
کد ملی1276485204
نام پدرمحمد
شماره صندلی164

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآدرینا
نام خانوادگیعباسی
کد ملی1276433621
نام پدرعلی اکبر
شماره صندلی165

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالناز
نام خانوادگیمهدیان
کد ملی1276535414
نام پدربهزاد
شماره صندلی166

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماوا
نام خانوادگیرحمتی
کد ملی1276595638
نام پدرمهدی
شماره صندلی167

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیبیکی حسن
کد ملی1276513631
نام پدریاسین
شماره صندلی168

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگیمیرحیدری
کد ملی1276454228
نام پدرحسن
شماره صندلی169

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویانا
نام خانوادگیمهربان
کد ملی1276394097
نام پدرامید
شماره صندلی170

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیخامه
کد ملی1276457243
نام پدرمهدی
شماره صندلی171

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنهال
نام خانوادگیفرهادی زاده
کد ملی1276587023
نام پدرمسعود
شماره صندلی172

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیچمنی فومنی دانا
کد ملی1276502761
نام پدرعلی
شماره صندلی173

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیوشا
نام خانوادگیضیائی
کد ملی1276440881
نام پدربیژن
شماره صندلی174

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممینو
نام خانوادگیامیرماهانی
کد ملی1276469969
نام پدرفریبرز
شماره صندلی175

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریسا سادات
نام خانوادگیغرضی
کد ملی1276410964
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی176

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکسری
نام خانوادگیباقری یزدآبادی
کد ملی1276702841
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی177

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیموسایی
کد ملی1276584261
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی178

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنفس
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276409745
نام پدراکبر
شماره صندلی179

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیلا
نام خانوادگیپوربختیار
کد ملی1276707150
نام پدرعباس
شماره صندلی180

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1276687486
نام پدرمرتضی
شماره صندلی181

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیکلباسی
کد ملی1276476841
نام پدرمحسن
شماره صندلی182

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی-1276687486
نام پدرمرتضی
شماره صندلی183

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگینصیری
کد ملی1160679940
نام پدرعلی
شماره صندلی184

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1276629796
نام پدرجهانگیر
شماره صندلی185

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیموسایی
کد ملی1276584262
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی186

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیرضایی
کد ملی1276609035
نام پدرمهران
شماره صندلی187

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیزرینی
کد ملی1276414153
نام پدرعلی
شماره صندلی188

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیبا
نام خانوادگیکشاورز هفدانی
کد ملی4712368470
نام پدرعلی
شماره صندلی189

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانیا
نام خانوادگیصفار
کد ملی1276510861
نام پدرعلی
شماره صندلی190

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانیا
نام خانوادگیصفار
کد ملی1277691347
نام پدرعلی
شماره صندلی191

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترلان
نام خانوادگیریخته گران اصفهانی
کد ملی1276395833
نام پدرشهروز
شماره صندلی192

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیحیاتی
کد ملی1276481871
نام پدرهادی
شماره صندلی193

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنوراسادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1276623054
نام پدرسید مصطفی
شماره صندلی194

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممینو سادات
نام خانوادگیابطحی
کد ملی1276577427
نام پدرسید حمید رضا
شماره صندلی195

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآترینا
نام خانوادگیسلیمان زاده
کد ملی1276644000
نام پدرمجید
شماره صندلی196

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترمه
نام خانوادگیشاکرین
کد ملی1276697740
نام پدرعلی
شماره صندلی197

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوفیا
نام خانوادگیهنری
کد ملی1276581580
نام پدرانیر رضا
شماره صندلی198

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممعصومه
نام خانوادگیایروانی
کد ملی1276494807
نام پدراحمد
شماره صندلی199

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلا
نام خانوادگیسیدمعلمی
کد ملی1276610815
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی200

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیفیاض سیچانی
کد ملی1276599749
نام پدرعلی
شماره صندلی201

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسونیا سادات
نام خانوادگیعقیلی
کد ملی1276599021
نام پدرسید محمد رضا
شماره صندلی202

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهدیس
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276440065
نام پدرسعید
شماره صندلی203

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیطاهری سرتیشنیزی
کد ملی6330167028
نام پدرمرتضی
شماره صندلی204

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرسا
نام خانوادگیسلیمانی دشتکی
کد ملی1276700547
نام پدرمهرداد
شماره صندلی205

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارشیدا
نام خانوادگیتوکلی دهکردی
کد ملی1276505841
نام پدرارش
شماره صندلی206

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیایزدی
کد ملی1276675399
نام پدرامید
شماره صندلی207

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیبرهانی بهابادی
کد ملی1276486197
نام پدرحسین
شماره صندلی208

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشا
نام خانوادگیریخته گران
کد ملی1276555555
نام پدرعباس
شماره صندلی209

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملودی السادات
نام خانوادگیمیرعلایی
کد ملی1276477090
نام پدرسید جواد
شماره صندلی210

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیحقیقت نژاد
کد ملی1276458101
نام پدرمحسن
شماره صندلی211

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیسخنی دستجردی
کد ملی1276490054
نام پدرمحمد
شماره صندلی212

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملیان
نام خانوادگیجوزقیان
کد ملی1276527488
نام پدرمحسن
شماره صندلی213

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیبهداد
کد ملی0442012918
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی214

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالین
نام خانوادگیشریفزاده
کد ملی1276522088
نام پدرسجاد
شماره صندلی215

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبیتا
نام خانوادگیبختیاری
کد ملی1276507895
نام پدرمجید
شماره صندلی216

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلا
نام خانوادگیقربانی
کد ملی1276590131
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی217

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیشمسی ارمندی
کد ملی1276569718
نام پدرعبدال
شماره صندلی218

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتنا
نام خانوادگیکوهانیان خواجویی
کد ملی1276526350
نام پدررسول
شماره صندلی219

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیایران پناه
کد ملی0251833550
نام پدرنصراله
شماره صندلی220

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپردیس
نام خانوادگیفخرزارع
کد ملی1276448627
نام پدرمجتبی
شماره صندلی221

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیصوابی اصفهانی
کد ملی1276607725
نام پدرمهرزاد
شماره صندلی222

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1276708351
نام پدرفخرالدین
شماره صندلی223

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملنا
نام خانوادگیشاه زیدی
کد ملی1276394926
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی224

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحسنا
نام خانوادگیرئیسی
کد ملی1276417837
نام پدرافشین
شماره صندلی225

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیپری زنگنه
کد ملی1276437560
نام پدررضا
شماره صندلی226

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیزرین
کد ملی1276580649
نام پدرنوید
شماره صندلی227

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگییاری
کد ملی1276674491
نام پدرمحمد جعفر
شماره صندلی228

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنهال
نام خانوادگیراطبی
کد ملی1276685742
نام پدرفرار
شماره صندلی229

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیغفوری
کد ملی1276519321
نام پدرسعید
شماره صندلی230

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرونیکا
نام خانوادگیرزاقی
کد ملی1276477791
نام پدرآرین
شماره صندلی231

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهان
نام خانوادگیمحمدیان
کد ملی1276600331
نام پدرکامران
شماره صندلی232

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممروارید
نام خانوادگیعلی نقی زاده اردستانی
کد ملی1180160223
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی233

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیبزاززاده
کد ملی1276613458
نام پدرمهرداد
شماره صندلی234

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشایلی
نام خانوادگیپیمان مهر
کد ملی1276421117
نام پدرسعید
شماره صندلی235

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیرهنمایی
کد ملی1276568908
نام پدرسید محمد رضا
شماره صندلی236

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارام
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276663900
نام پدرمالک
شماره صندلی237

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیوشا
نام خانوادگیایزدی نجف آبادی
کد ملی1081068191
نام پدرمهدی
شماره صندلی238

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآسنا
نام خانوادگیاجل لوئیان
کد ملی1276521588
نام پدرهادی
شماره صندلی239

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیچهرازی سفید دشتی
کد ملی1276528469
نام پدراسماعیل
شماره صندلی240

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیعروجی
کد ملی1276465351
نام پدرمهدی
شماره صندلی241

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا سادات
نام خانوادگیقادریان
کد ملی1276719779
نام پدرسیدمهدی
شماره صندلی242

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکوثر
نام خانوادگیحسنی بافرانی
کد ملی4422160931
نام پدرمهدی
شماره صندلی243

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتارا
نام خانوادگیبیگ زاده جلالی
کد ملی1276618131
نام پدرشاهین
شماره صندلی244

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا سادات
نام خانوادگیحسینی کسنویه
کد ملی1276638434
نام پدرسیدحسین
شماره صندلی245

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماوا
نام خانوادگیگوهریان
کد ملی1276469683
نام پدراحسان
شماره صندلی246

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلین
نام خانوادگیجوهری
کد ملی1276481349
نام پدرمسعود
شماره صندلی247

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنسیم
نام خانوادگیایمانی
کد ملی1276534448
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی248

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحدیث
نام خانوادگیایمانی
کد ملی1276534440
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی249

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیسا
نام خانوادگیشامگانی
کد ملی1276651503
نام پدرحسین
شماره صندلی250

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیفرهمندپور
کد ملی1276555156
نام پدرمحمد حسین
شماره صندلی251

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیجورکش
کد ملی1276486227
نام پدرمسیح
شماره صندلی252

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانیا
نام خانوادگیطوطیان
کد ملی1276399243
نام پدرمحمد
شماره صندلی253

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیستوده منش
کد ملی1276543661
نام پدرمحسن
شماره صندلی254

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیمهیاری
کد ملی1276586868
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی255

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآذین
نام خانوادگیعلیخانی
کد ملی1160669309
نام پدرعباسعلی
شماره صندلی256

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحدیث
نام خانوادگینادعلی
کد ملی1276605791
نام پدراحمد
شماره صندلی257

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستاره
نام خانوادگیآقاجانی
کد ملی1276580452
نام پدرمصطفی
شماره صندلی258

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرساسادات
نام خانوادگیعبداللهی
کد ملی1150257101
نام پدرسیدسعید
شماره صندلی259

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامانیتا سادات
نام خانوادگیامی زاده
کد ملی1276444052
نام پدرجعفر
شماره صندلی260

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگینیازی
کد ملی1276605188
نام پدرغلام رضا
شماره صندلی261

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایناز
نام خانوادگیدهقانی
کد ملی1276676409
نام پدراصغر
شماره صندلی262

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیسا
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی1100857461
نام پدرمجید
شماره صندلی263

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا
نام خانوادگیکلاهدوز
کد ملی1276551983
نام پدرمهدی
شماره صندلی264

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا
نام خانوادگیکلاهدوز
کد ملی1276551986
نام پدرمهدی
شماره صندلی265

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیخالوئی
کد ملی1276660510
نام پدرامیر
شماره صندلی266

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیمتقی
کد ملی1276561326
نام پدرابراهیم
شماره صندلی267

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعطیه
نام خانوادگیعلی نقیان الیادرانی
کد ملی1276594801
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی268

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالا
نام خانوادگیداوری
کد ملی1276435312
نام پدرمهدی
شماره صندلی269

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیمیرعظیمی
کد ملی0251854051
نام پدرشهروز
شماره صندلی270

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیمهرپویا
کد ملی1276672853
نام پدرایمان
شماره صندلی271

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیمقاره عابد
کد ملی1276376480
نام پدرمحسن
شماره صندلی272

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیکارگر
کد ملی1276690797
نام پدرهادی
شماره صندلی273

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرستش
نام خانوادگیاسدی حبیب آبادی
کد ملی1276569505
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی274

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرستش
نام خانوادگیاسدی حبیب آبادی
کد ملی1276569506
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی275

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرستش
نام خانوادگیاسدی حبیب آبادی
کد ملی12276569505
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی276

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیعظیم زاده
کد ملی1276699638
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی277

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلنا
نام خانوادگیسلامت
کد ملی1276644711
نام پدرحامد
شماره صندلی278

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلنا
نام خانوادگیسلامت
کد ملی1292943416
نام پدرحامد
شماره صندلی279

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیبينا
کد ملی1276643160
نام پدرمرتضي
شماره صندلی280

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیربانی
کد ملی0251689360
نام پدرمجتبی
شماره صندلی281

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیسلطانیان
کد ملی1276583117
نام پدریوسف
شماره صندلی282

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماوا
نام خانوادگینجف پور
کد ملی1276648987
نام پدرارش
شماره صندلی283

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرنیکا
نام خانوادگیبهرامی
کد ملی1276513739
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی284

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلنا
نام خانوادگیمطلبی
کد ملی1276628234
نام پدرمجید
شماره صندلی285

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآمی تیدا
نام خانوادگیافراش
کد ملی1276745133
نام پدرمهران
شماره صندلی286

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآندیا
نام خانوادگیحاج شیخ حسینی
کد ملی1276636040
نام پدرمجید
شماره صندلی287

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلن
نام خانوادگیذوالفقاری
کد ملی1276518511
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی288

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلن
نام خانوادگیذوالفقاری
کد ملی1276518510
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی289

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگییزدی
کد ملی6600252110
نام پدرمهرداد
شماره صندلی290

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگییزدی
کد ملی6600252111
نام پدرمهرداد
شماره صندلی291

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیرزاقی
کد ملی1276561806
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی292

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیجعفری کوپایی
کد ملی1276457901
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی293

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیرزاقی
کد ملی61276561806
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی294

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیرزاقی
کد ملی661276561806
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی295

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیرزاقی
کد ملی127656180666666
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی296

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیرزاقی
کد ملی1276561806666661111111
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی297

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتریسا
نام خانوادگیکارپور
کد ملی1276572085
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی298

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنهال
نام خانوادگیمحسنی
کد ملی1276552866
نام پدرعبدالرسول
شماره صندلی299

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیکیانی
کد ملی1130988546
نام پدرمجتبی
شماره صندلی300

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیدرودی
کد ملی1276554060
نام پدرحمید رضا
شماره صندلی301

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیمحسنی هماگرانی
کد ملی1276533012
نام پدرمحمد
شماره صندلی302

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیقنبری
کد ملی1276682832
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی303

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیخالقی
کد ملی1276470606
نام پدرعلی
شماره صندلی304

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیخالقی
کد ملی1246470606
نام پدرعلی
شماره صندلی305

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیکاتوزی
کد ملی5490237066
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی306

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران سادات
نام خانوادگیبحرینی
کد ملی1276423713
نام پدرسید احمدرضا
شماره صندلی307

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران سادات
نام خانوادگیبحرینی
کد ملی1276423731
نام پدرسید احمدرضا
شماره صندلی308

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیخم زاده
کد ملی1276495961
نام پدرجواد
شماره صندلی309

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی6209690068
نام پدرسید رسول
شماره صندلی310

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسها
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی1276414110
نام پدرداریوش
شماره صندلی311

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیوالهی
کد ملی1276585861
نام پدرمحمدحسین
شماره صندلی312

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیبخشنده فرد
کد ملی1276540779
نام پدررضا
شماره صندلی313

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیرجبی
کد ملی1276643306
نام پدرمحمدجواد
شماره صندلی314

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیخسروی بختیاروند
کد ملی1276493703
نام پدرحسن
شماره صندلی315

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممائده السادات
نام خانوادگیهدایت
کد ملی5030172343
نام پدرسید احمد
شماره صندلی316

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیخالقی
کد ملی1199232084
نام پدرعلی
شماره صندلی317

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیسا
نام خانوادگیروح الاهی
کد ملی1276678096
نام پدرحمید
شماره صندلی318

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1746898917
نام پدرکیوان
شماره صندلی319

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیوالی بخت
کد ملی1276540949
نام پدرمهدی
شماره صندلی320

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیشاهین فر
کد ملی1276451318
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی321

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفلورا
نام خانوادگیادیب یگانه
کد ملی1276617542
نام پدرسعید
شماره صندلی322

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسان
نام خانوادگیوفاق نعمت اللهی
کد ملی1276519567
نام پدرمحسن
شماره صندلی323

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا
نام خانوادگیفیاض نژاد
کد ملی1276545746
نام پدرشادمان
شماره صندلی324

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیفرقانی
کد ملی1276692757
نام پدرفرید
شماره صندلی325

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملودی
نام خانوادگیحیدری
کد ملی4611422585
نام پدرمسیح الله
شماره صندلی326

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگینجفی
کد ملی1276517322
نام پدرمهرداد
شماره صندلی327

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگینجفی
کد ملی1276517327
نام پدرمهرداد
شماره صندلی328

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیریاحی
کد ملی1276681941
نام پدرفرید
شماره صندلی329

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیغفاری
کد ملی5410432411
نام پدرمجید
شماره صندلی330

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیشاهیمن شمس ابادی
کد ملی4611438693
نام پدرمهران
شماره صندلی331

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیشاهیمن شمس ابادی
کد ملی4611438694
نام پدرمهران
شماره صندلی332

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتست
نام خانوادگیتست
کد ملی123456789
نام پدرتست
شماره صندلی333

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیبهزادی نیا
کد ملی1276639910
نام پدرمحسن
شماره صندلی334

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیجعفری باغملکی
کد ملی4750875410
نام پدرمهدی
شماره صندلی335

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیموم ساز
کد ملی1276431848
نام پدرمحمد
شماره صندلی336

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماوا
نام خانوادگیآوا اصفهانی رضوانی
کد ملی1276544081
نام پدرامین
شماره صندلی337

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیآقابزاز
کد ملی1276597096
نام پدرجواد
شماره صندلی338

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتلاتلت
نام خانوادگیلتلتلت
کد ملی4850045717
نام پدرلتلت
شماره صندلی339

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرونیا
نام خانوادگیصفری
کد ملی1276493774
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی340

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرونیا
نام خانوادگیصفری
کد ملی1276493274
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی341

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزا
نام خانوادگیدباغی
کد ملی1130966429
نام پدرروزبه
شماره صندلی342

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگینواب فرد
کد ملی1276475934
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی343

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا سادات
نام خانوادگیقنادی اف
کد ملی1276599129
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی344

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلنا
نام خانوادگیمارانی
کد ملی1276603231
نام پدراحمد
شماره صندلی345

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیشفیع زاده
کد ملی1276478992
نام پدرخلیل
شماره صندلی346

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیجووند
کد ملی1365917975
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی347

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیعموشاهی
کد ملی1276697635
نام پدررسول
شماره صندلی348

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیجعفری
کد ملی6600260637
نام پدرمحسن
شماره صندلی349

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیبسحاقی
کد ملی1160687560
نام پدرجمشید
شماره صندلی350

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملودی
نام خانوادگیطاهری
کد ملی1276523191
نام پدراحمد
شماره صندلی351

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیپناهی
کد ملی1276687281
نام پدرپیمان
شماره صندلی352

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگار
نام خانوادگیرستگارنیا
کد ملی1276762224
نام پدراحسان
شماره صندلی353

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستاره
نام خانوادگیمحمدطاهری
کد ملی1276569289
نام پدراحسان
شماره صندلی354

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیجوکار
کد ملی1276555288
نام پدرمرتضی
شماره صندلی355

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسحر
نام خانوادگیسیدی
کد ملی1276701918
نام پدرسیداکبر
شماره صندلی356

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیموسوی زاده
کد ملی1276632290
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی357

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاس
نام خانوادگیزندی
کد ملی1276485158
نام پدررسول
شماره صندلی358

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریانا
نام خانوادگیبیگی
کد ملی1276390149
نام پدراسماعیل
شماره صندلی359

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیحیدری
کد ملی1276596677
نام پدرمصطفی
شماره صندلی360

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیرفیعی
کد ملی2285898118
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی361

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیرفیعی اشیانی
کد ملی1171083521
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی362

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممبینا
نام خانوادگیپوستین دوز
کد ملی1276589034
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی363

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276672411
نام پدرعلی
شماره صندلی364

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدلارام
نام خانوادگیماه پیشانیان
کد ملی1276604920
نام پدراسماعیل
شماره صندلی365

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرو
نام خانوادگیدادخواه تهرانی
کد ملی1275912771
نام پدرخلیل
شماره صندلی366

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدایانا
نام خانوادگیمحبان
کد ملی1276494904
نام پدرپیمان
شماره صندلی367

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا
نام خانوادگیکلاهدوز
کد ملی1286551983
نام پدرمهدی
شماره صندلی368

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطیما
نام خانوادگیجباری
کد ملی1276592876
نام پدرنجفقلی
شماره صندلی369

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیخاکرند
کد ملی1276572948
نام پدرجواد
شماره صندلی370

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیشجره طوبی
کد ملی1276573189
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی371

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآمی تیدا
نام خانوادگیافراش
کد ملی1274078911
نام پدرمهران
شماره صندلی372

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیرفیع زاده
کد ملی1276473559
نام پدربهروز
شماره صندلی373

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرشیدا
نام خانوادگیحاجت پور
کد ملی1276494580
نام پدرداریوش
شماره صندلی374

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیجهانبخش
کد ملی1276589662
نام پدرمحمد
شماره صندلی375

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیصالحی
کد ملی1276597665
نام پدرمصطفی
شماره صندلی376

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهتا
نام خانوادگیافتخاری
کد ملی1276650442
نام پدرحامد
شماره صندلی377

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارمیتا سادات
نام خانوادگیعقیلی
کد ملی1276627114
نام پدرسید محمد
شماره صندلی378

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیجعفری هرندی
کد ملی1276492200
نام پدرمحمدحسبن
شماره صندلی379

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیاسحاقیان
کد ملی1140977447
نام پدرقاسم
شماره صندلی380

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیاسحاقیان
کد ملی1130997447
نام پدرقاسم
شماره صندلی381

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیاسحاقیان
کد ملی1130977447
نام پدرقاسم
شماره صندلی382

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیامامی
کد ملی1276495201
نام پدرمهدی
شماره صندلی383

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیاسحاقیان
کد ملی9190114073
نام پدرقاسم
شماره صندلی384

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیاسحاقیان
کد ملی1140739190
نام پدرقاسم
شماره صندلی385

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتبسم
نام خانوادگیبذرافکن
کد ملی1276591454
نام پدرنصیر
شماره صندلی386

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیعبادی
کد ملی1276415699
نام پدررسول
شماره صندلی387

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممرسانا
نام خانوادگیفتائی
کد ملی1276463189
نام پدرعلی
شماره صندلی388

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآترینا
نام خانوادگیمرادی
کد ملی1276412215
نام پدرعلیرضا مرادی
شماره صندلی389

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملیانا
نام خانوادگیکاوه
کد ملی1276457480
نام پدرمحمد
شماره صندلی390

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1276701780
نام پدرمرتضی
شماره صندلی391

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیناهیدیان
کد ملی1276497903
نام پدرمسعود
شماره صندلی392

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیمحسنی هماگرانی
کد ملی1276533010
نام پدرمحمد
شماره صندلی393

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا سادات
نام خانوادگیمیرستاری
کد ملی1276567804
نام پدرسید نظام الدین
شماره صندلی394

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیسراجان
کد ملی1276491379
نام پدرمهدی
شماره صندلی395

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلار
نام خانوادگیایمانی زاده
کد ملی1276444427
نام پدرمحسن
شماره صندلی396

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسا
نام خانوادگیجعفری فشارکی
کد ملی1276703260
نام پدرحسین
شماره صندلی397

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیرزاقی
کد ملی12765610866
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی398

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیمصدقی دوگاهه
کد ملی1276394063
نام پدرهادی
شماره صندلی399

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتارا
نام خانوادگیکرمی مفرد
کد ملی1276503162
نام پدرمحسن
شماره صندلی400

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگینیکفر
کد ملی1276548214
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی401

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیمحب محمدی
کد ملی1276691173
نام پدرمجیدرضا
شماره صندلی402

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناموندا
نام خانوادگیسلجوقی
کد ملی1276708556
نام پدرمجید
شماره صندلی403

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازیلا
نام خانوادگیعشوری
کد ملی1100875174
نام پدرمهدی
شماره صندلی404

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانیا
نام خانوادگیپروینیان
کد ملی1276411235
نام پدرامید
شماره صندلی405

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیدرودی
کد ملی1279646491
نام پدرحمید رضا
شماره صندلی406

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآفاق
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1292009055
نام پدرحمید
شماره صندلی407

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا سادات
نام خانوادگیمحمودآبادی
کد ملی1276668945
نام پدرسیدعنایت الله
شماره صندلی408

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیامینیان
کد ملی5100433434
نام پدرعلی رضا
شماره صندلی409

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیمهدی علیخانی
کد ملی1276578083
نام پدررضا
شماره صندلی410

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامطنین
نام خانوادگیملکی
کد ملی1081051930
نام پدروحید
شماره صندلی411

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیخلیلیان گورتانی
کد ملی1276653115
نام پدربابک
شماره صندلی412

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلین
نام خانوادگیاسکندری تشنیزی
کد ملی1276491425
نام پدرحشمت اله
شماره صندلی413

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیرنجبر کاهریزی
کد ملی1276532113
نام پدرحیدر
شماره صندلی414

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیلدا
نام خانوادگیسلیمی
کد ملی1276623585
نام پدرمحمودرضا
شماره صندلی415

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیشاکری
کد ملی1276426623
نام پدرامیررضا
شماره صندلی416

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیصالحیان دردشتی
کد ملی1276677812
نام پدرحمید
شماره صندلی417

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرتینا
نام خانوادگیشاکری
کد ملی1276588097
نام پدرمهدی
شماره صندلی418

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیشریفی
کد ملی1276456018
نام پدرعلی
شماره صندلی419

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیماهوش
کد ملی1276448082
نام پدراحسان
شماره صندلی420

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژین
نام خانوادگیپژوه نیا
کد ملی1276668198
نام پدرسهیل
شماره صندلی421

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرتینا
نام خانوادگیبهاری
کد ملی1276430183
نام پدرعلی
شماره صندلی422

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیرضایی
کد ملی1276635303
نام پدرمحمد ایمان
شماره صندلی423

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهسا
نام خانوادگیبازرگان
کد ملی1276704054
نام پدرمحمد
شماره صندلی424

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیطالب پور
کد ملی1276929527
نام پدربابک
شماره صندلی425

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیرعنایی
کد ملی1276719272
نام پدرمحمد
شماره صندلی426

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1276572379
نام پدرسیدرسول
شماره صندلی427

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیخسروی دهکردی
کد ملی1276665504
نام پدرمحمدنصیر
شماره صندلی428

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنوشا
نام خانوادگیسلطانی
کد ملی1276542852
نام پدرمهرداد
شماره صندلی429

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیستوده
کد ملی1276509006
نام پدرحجت اله
شماره صندلی430

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیسدهی زاده
کد ملی1276487878
نام پدرمحمد
شماره صندلی431

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامانیتا
نام خانوادگیعلایی
کد ملی1276682972
نام پدرمحسن
شماره صندلی432

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیاسحاقیان
کد ملی1130420061
نام پدرقاسم
شماره صندلی433

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیاسحاقیان
کد ملی1285891651
نام پدرقاسم
شماره صندلی434

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنفس
نام خانوادگیزارعی
کد ملی1276515278
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی435

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلاء
نام خانوادگیفرزانه
کد ملی1276710739
نام پدرمسعود
شماره صندلی436

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیبسطامی مطلق
کد ملی4221203080
نام پدرجهانگیر
شماره صندلی437

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیبیات
کد ملی1276546890
نام پدرحسین
شماره صندلی438

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایدا
نام خانوادگیحیدرپور
کد ملی6200170304
نام پدرسعید
شماره صندلی439

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیشایان فر
کد ملی1276673906
نام پدرجواد
شماره صندلی440

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتوسا
نام خانوادگیاسکندری جهمانی
کد ملی1276593716
نام پدرمحمدتقی
شماره صندلی441

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنوشا
نام خانوادگیاسکندری جهمانی
کد ملی1276593759
نام پدرمحمدتقی
شماره صندلی442

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتنا
نام خانوادگیعتباتی نائینی
کد ملی1240143728
نام پدرمهدی
شماره صندلی443

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآترینا
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1276666446
نام پدرسعید
شماره صندلی444

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرنیکا
نام خانوادگیطباطبائی
کد ملی1276594658
نام پدرشریعت
شماره صندلی445

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیماهوش
کد ملی1276662866
نام پدرکیوان
شماره صندلی446

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشهرزاد
نام خانوادگیزارعان
کد ملی1276628773
نام پدرمحسن
شماره صندلی447

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده النا
نام خانوادگیفیروزیی
کد ملی1276611501
نام پدرسید رسول
شماره صندلی448

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشادی
نام خانوادگیصفاتی
کد ملی1276576781
نام پدرهادی
شماره صندلی449

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیحجازیان
کد ملی1276396309
نام پدرمسعود
شماره صندلی450

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیتبریزنیا
کد ملی1276566115
نام پدرمجید
شماره صندلی451

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده اریانا
نام خانوادگیخلیلی حسین ابادی
کد ملی1276746997
نام پدرسید محمد رضا
شماره صندلی452

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیشیخان
کد ملی1276519648
نام پدرمهدی
شماره صندلی453

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسها
نام خانوادگیمختاری
کد ملی1276649330
نام پدرامید
شماره صندلی454

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیسلطانی
کد ملی1276440022
نام پدررسول
شماره صندلی455

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیجمهوری
کد ملی1276687338
نام پدرعبداله
شماره صندلی456

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیجوادی
کد ملی1276700482
نام پدراصغر
شماره صندلی457

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیجوادی
کد ملی1279700482
نام پدراصغر
شماره صندلی458

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستیا
نام خانوادگینجارپورجباری
کد ملی1365816206
نام پدرصمد
شماره صندلی459

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیمظاهری تهرانی
کد ملی1276446519
نام پدررامین
شماره صندلی460

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیسا
نام خانوادگیبرنا
کد ملی1276470150
نام پدرپژمان
شماره صندلی461

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگینبی
کد ملی1276709560
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی462

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیرمضانی تشنیزی
کد ملی1276593228
نام پدرابراهیم
شماره صندلی463

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیشهبازی
کد ملی1276508131
نام پدرحمید
شماره صندلی464

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنهال
نام خانوادگیکریمپور
کد ملی1276424612
نام پدرکمال
شماره صندلی465

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1276417853
نام پدرکریم
شماره صندلی466

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیشیرانی
کد ملی0251732282
نام پدراردوان
شماره صندلی467

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیریسمانچیان
کد ملی1276488408
نام پدرعلی
شماره صندلی468

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا سادات
نام خانوادگیقائنیان
کد ملی1276559232
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی469

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگند
نام خانوادگیچایی چیان
کد ملی1276571186
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی470

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیلدا
نام خانوادگیمومنی
کد ملی1276457359
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی471

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیرضایی
کد ملی1276401191
نام پدرحسینعلی
شماره صندلی472

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلسا
نام خانوادگیسوزنگر
کد ملی1276667175
نام پدرمهدی
شماره صندلی473

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلین
نام خانوادگیحیدری
کد ملی1276677901
نام پدرابراهیم
شماره صندلی474

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگینازگوئی
کد ملی1276442009
نام پدرفریبرز
شماره صندلی475

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیقیصری
کد ملی1276605552
نام پدرمحمد جواد
شماره صندلی476

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارغوان
نام خانوادگیدرخشان
کد ملی1276645007
نام پدرامین
شماره صندلی477

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیهادیان
کد ملی1100840729
نام پدرمهدی
شماره صندلی478

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالتا
نام خانوادگیشيريان
کد ملی1276428197
نام پدرمنصور
شماره صندلی479

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نام آتاناز
نام خانوادگیرحيم زاده خراسانی
کد ملی1276546173
نام پدرامید
شماره صندلی480

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساناز
نام خانوادگیشریفی
کد ملی1276434820
نام پدرمحمد
شماره صندلی481

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامانوشا
نام خانوادگینمکی زاده اصفهانی
کد ملی1276662769
نام پدرمنصور
شماره صندلی482

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامموژان
نام خانوادگیدهدشتی زاده
کد ملی1276423438
نام پدرامیر منصور
شماره صندلی483

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایناز
نام خانوادگییزدانی
کد ملی5410419707
نام پدرجلال
شماره صندلی484

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیبهرامی
کد ملی1276436300
نام پدرعلی اصغر
شماره صندلی485

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیشیروانی
کد ملی1276592681
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی486

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدلارام
نام خانوادگیجوادیان
کد ملی1276544839
نام پدرعمار
شماره صندلی487

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدریا
نام خانوادگیعشوریان
کد ملی1276587491
نام پدررضا
شماره صندلی488

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهدیه
نام خانوادگیزارع
کد ملی1276468717
نام پدرحامد
شماره صندلی489

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیزارع
کد ملی1276468725
نام پدرحامد
شماره صندلی490

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسا
نام خانوادگیکریمی
کد ملی1276565060
نام پدرحسین
شماره صندلی491

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکژال
نام خانوادگیفرح نژاد فرد
کد ملی1276556519
نام پدرساسان
شماره صندلی492

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفائزه
نام خانوادگیپیمانی فروشانی
کد ملی1131005642
نام پدرمحسن
شماره صندلی493

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیرستمیان
کد ملی1276564811
نام پدرحمید
شماره صندلی494

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1100873422
نام پدرمحسن
شماره صندلی495

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1276579489
نام پدرعلی
شماره صندلی496

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممطهره سادات
نام خانوادگیصفوی
کد ملی1276436947
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی497

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمین
نام خانوادگیمیراسدی دولتی
کد ملی1276531524
نام پدرمیررسول
شماره صندلی498

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیلاکتراشی
کد ملی1276698240
نام پدراصغر
شماره صندلی499

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276659431
نام پدرمجید
شماره صندلی500

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساناز
نام خانوادگیجمالی
کد ملی1276606915
نام پدرعبداله
شماره صندلی501

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیاخوان فرازنده
کد ملی1276488742
نام پدرعبدالرضا
شماره صندلی502

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماترینا
نام خانوادگیمظاهری
کد ملی1276656823
نام پدرامیر
شماره صندلی503

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیرهنما حسن آبادی
کد ملی1276557027
نام پدرمحمد
شماره صندلی504

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیقاسمی
کد ملی1276669186
نام پدرعباس علی
شماره صندلی505

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفریماه
نام خانوادگیاخلاقی
کد ملی1276518145
نام پدرمهدی
شماره صندلی506

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسروین
نام خانوادگیریسمانکارزاده
کد ملی1276664826
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی507

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتبسم
نام خانوادگیغفارپور
کد ملی1276573029
نام پدرروح اله
شماره صندلی508

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا سادات
نام خانوادگیروغنی اصفهانی
کد ملی1276467699
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی509

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحوریا
نام خانوادگیمعلم
کد ملی1276493101
نام پدرحامد
شماره صندلی510

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگین
نام خانوادگییزدانی
کد ملی12766482612
نام پدرمجید
شماره صندلی511

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیباقری زفره
کد ملی1276640889
نام پدرمجید
شماره صندلی512

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماسما
نام خانوادگیمرادی
کد ملی1276467338
نام پدرمهدی
شماره صندلی513

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشا
نام خانوادگیطالبی انارکی
کد ملی1276522053
نام پدرعلی
شماره صندلی514

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیتوکلی
کد ملی1276509014
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی515

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآسا
نام خانوادگیپوست دوز
کد ملی1276675763
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی516

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیموسویان
کد ملی1276635672
نام پدرمیثم
شماره صندلی517

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگینیک نژادی
کد ملی1276649444
نام پدرحسین
شماره صندلی518

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگینیک نژادی
کد ملی1290677344
نام پدرحسین
شماره صندلی519

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگینیک نژادی
کد ملی1282402129
نام پدرحسین
شماره صندلی520

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدل آرام
نام خانوادگیامین پور
کد ملی1276410522
نام پدرمحمد علی
شماره صندلی521

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهیلدا
نام خانوادگیشمس
کد ملی1276505132
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی522

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیحاجیان
کد ملی1276445148
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی523

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشایسته
نام خانوادگیایزدی
کد ملی1276419031
نام پدرپیمان
شماره صندلی524

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامراشین
نام خانوادگیاذربادگان
کد ملی1276626541
نام پدرمحمد علی
شماره صندلی525

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیعباسی
کد ملی1276715757
نام پدرمجید
شماره صندلی526

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنيا
نام خانوادگیجمالي
کد ملی1276511027
نام پدرمجتبي
شماره صندلی527

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنيتا
نام خانوادگیميخك
کد ملی1276462603
نام پدربهنام
شماره صندلی528

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویانا
نام خانوادگیخسروزاده
کد ملی1275726021
نام پدرحمید
شماره صندلی529

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرستش
نام خانوادگینوروزی
کد ملی1831114348
نام پدرعلی
شماره صندلی530

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملودی
نام خانوادگیسعیدفر
کد ملی1276479204
نام پدرسعید
شماره صندلی531

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلا
نام خانوادگیستوده
کد ملی1276423721
نام پدرآیت الله
شماره صندلی532

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیآسترکی
کد ملی1276568355
نام پدرسعدی
شماره صندلی533

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسانیا سادات
نام خانوادگیصدرعاملی
کد ملی1276540913
نام پدرسید رضا
شماره صندلی534

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیگانه
نام خانوادگیمرادیان
کد ملی0251896706
نام پدرمهدی
شماره صندلی535

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالسانا
نام خانوادگیشهابی
کد ملی1276414005
نام پدرغلام رضا
شماره صندلی536

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیشفیعی
کد ملی1276677428
نام پدرمجتبی
شماره صندلی537

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیخدابنده لوی فرد
کد ملی1276716478
نام پدرمسعود
شماره صندلی538

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممارال
نام خانوادگیامیری
کد ملی1160677484
نام پدرفرامرز
شماره صندلی539

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیدهقانی پوده
کد ملی1276559771
نام پدرحامد
شماره صندلی540

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیمهریار
کد ملی1276305184
نام پدرامین
شماره صندلی541

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیهوشنگی
کد ملی1276609906
نام پدرمجید
شماره صندلی542

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلنا
نام خانوادگییعقوبیان
کد ملی1276606230
نام پدرمحمد علی
شماره صندلی543

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیقائید امینی اسدآبادی
کد ملی1276523769
نام پدرسعادت اله
شماره صندلی544

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیمختاری
کد ملی1276477120
نام پدرمحمد
شماره صندلی545

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگار
نام خانوادگیتوانگر
کد ملی1276569777
نام پدرمهدی
شماره صندلی546

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیفردوسی جاه
کد ملی1276425473
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی547

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممريم
نام خانوادگیملاوردى
کد ملی1276554427
نام پدرمحسن
شماره صندلی548

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیبراوند
کد ملی1276455275
نام پدررضا
شماره صندلی549

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیقوامی
کد ملی1276531672
نام پدرمهرداد
شماره صندلی550

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیلوفر
نام خانوادگینورا
کد ملی3613206072
نام پدرمنصور
شماره صندلی551

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترمه سادات
نام خانوادگیطرماح
کد ملی1276595484
نام پدرسید بهزاد
شماره صندلی552

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیتحویلیان
کد ملی1276466961
نام پدراحمد
شماره صندلی553

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویانا
نام خانوادگیسالاری کنگ
کد ملی1160668272
نام پدرروح اله
شماره صندلی554

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیآقابابایی
کد ملی1275142850
نام پدرعباس
شماره صندلی555

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپری ماه
نام خانوادگیخادم خراسانی
کد ملی1276650698
نام پدریاسر
شماره صندلی556

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیکیانی
کد ملی1276476744
نام پدروحید
شماره صندلی557

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآترینا
نام خانوادگیمیرزازادی آذر
کد ملی1276712707
نام پدرداریوش
شماره صندلی558

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیمهرورز
کد ملی1276521413
نام پدرمسعود
شماره صندلی559

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیاسعدی سامانی
کد ملی1276525834
نام پدربهزاد
شماره صندلی560

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیاعرابی
کد ملی1276581947
نام پدربهروز
شماره صندلی561

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگینوروزی
کد ملی5650192006
نام پدرعی
شماره صندلی562

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوفیا
نام خانوادگیآقاجان
کد ملی1276426461
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی563

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسنا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1130972860
نام پدرخداداد
شماره صندلی564

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسمیه
نام خانوادگیصایبی
کد ملی1276475381
نام پدراردشیر
شماره صندلی565

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیابراهیمی فرد
کد ملی1276667361
نام پدرمحمد
شماره صندلی566

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممینا
نام خانوادگیشرافت
کد ملی1276418817
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی567

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارونا
نام خانوادگیبهداروند
کد ملی1276489064
نام پدرحسین
شماره صندلی568

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگییوسفی
کد ملی1276623542
نام پدرعلی
شماره صندلی569

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیقائلي
کد ملی1276604122
نام پدرامیرعباس
شماره صندلی570

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیملکوتی خواه
کد ملی1276675986
نام پدرمحسن
شماره صندلی571

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنيكي
نام خانوادگیستاري فر
کد ملی1276504764
نام پدرامير حسين
شماره صندلی572

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیسلیمیان
کد ملی1160679320
نام پدرسعید
شماره صندلی573

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیشومالي خوزاني
کد ملی1130987426
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی574

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیرضایی
کد ملی1276664168
نام پدرحمید
شماره صندلی575

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیفاتحی
کد ملی1276513143
نام پدرمحمد
شماره صندلی576

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگینصر
کد ملی1276681607
نام پدرمهدی
شماره صندلی577

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی1276615531
نام پدرمهدی
شماره صندلی578

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی1817493264
نام پدرمهدی
شماره صندلی579

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامماهگل
نام خانوادگیهادی
کد ملی1276630387
نام پدربهزاد
شماره صندلی580

لینک های مفید

اطلاعات تماس

آدرس

اصفهان – میدان آزادی – بلوار دانشگاه اصفهان – کوچه شهید موذن صفایی – پلاک ۱۰

شماره های تماس

۰۳۱۳۶۲۷۱۶۴۴