دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرهساره
نام خانوادگیپورحقانی
کد ملی1276304870
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی1

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیلوفر
نام خانوادگیمقصودلو
کد ملی1276110782
نام پدرمهدی
شماره صندلی2

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیمصیب
کد ملی1276247427
نام پدرایرج
شماره صندلی3

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنوشا
نام خانوادگینصری
کد ملی1276237502
نام پدرمصطفی
شماره صندلی4

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیشفیعی فر
کد ملی1276200560
نام پدرمحمد
شماره صندلی5

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیفردعمادی
کد ملی1276191014
نام پدرمحمد
شماره صندلی6

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیمعینی
کد ملی1276102763
نام پدرشهرام
شماره صندلی7

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیچاهی چی اصفهانی
کد ملی1276268513
نام پدرمحمد
شماره صندلی8

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیگلابی
کد ملی1276346646
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی9

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامماه گل
نام خانوادگیعباسی
کد ملی0251625842
نام پدرعلی
شماره صندلی10

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگینادری دهکردی
کد ملی1276129671
نام پدرمحمد
شماره صندلی11

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگیخردمندی
کد ملی1276376073
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی12

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیمسعودی
کد ملی1276196474
نام پدرکرامت اله
شماره صندلی13

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیایرانپور
کد ملی1276285175
نام پدرمجتبی
شماره صندلی14

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیا
نام خانوادگیعابدان
کد ملی12762221975
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی15

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنونا
نام خانوادگیشفیعیون
کد ملی1276261632
نام پدراحسان
شماره صندلی16

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیآقارضائی
کد ملی1276353146
نام پدرمصطفی
شماره صندلی17

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیفيضي
کد ملی1190497591
نام پدرمجيد
شماره صندلی18

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیقنادیان
کد ملی1276113129
نام پدرمحمد
شماره صندلی19

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلینا
نام خانوادگیکبیری سامانی
کد ملی1276094833
نام پدرعلی
شماره صندلی20

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیزندی مهری
کد ملی1276285906
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی21

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامادرینا
نام خانوادگیخوش نویس زاده
کد ملی1276306326
نام پدرامیر
شماره صندلی22

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگار
نام خانوادگیتدین
کد ملی1276341474
نام پدرحامد
شماره صندلی23

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیآقاباباگلی
کد ملی1276238622
نام پدربهزاد
شماره صندلی24

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدایانا سادات
نام خانوادگیحسینی بهشتیان
کد ملی1276169256
نام پدرسید شهرام
شماره صندلی25

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیقدمی
کد ملی1276331746
نام پدروحید
شماره صندلی26

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیاحمدی فشارکی
کد ملی1276233541
نام پدرحسین
شماره صندلی27

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلاره
نام خانوادگینادرپور دستگردی
کد ملی1276321813
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی28

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیمنصوری
کد ملی1276253213
نام پدرعلی
شماره صندلی29

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرسا
نام خانوادگیبیگی
کد ملی1276158416
نام پدرامین اله
شماره صندلی30

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیکارگهی
کد ملی1276355361
نام پدرمسعود
شماره صندلی31

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیستاریان
کد ملی1276100426
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی32

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماتنا
نام خانوادگیقیصری
کد ملی1276198711
نام پدرمحمد
شماره صندلی33

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتبسم
نام خانوادگیآقایی حسین آبادی
کد ملی1276169663
نام پدرحسین
شماره صندلی34

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممارال
نام خانوادگیخلیل مقدم
کد ملی1276182448
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی35

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیمعینی
کد ملی1276249039
نام پدررضا
شماره صندلی36

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگییاوری
کد ملی1276156049
نام پدرحمید رضا
شماره صندلی37

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیتابنده
کد ملی1276162847
نام پدرداریوش
شماره صندلی38

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیادب اوازه
کد ملی1276235925
نام پدررضا
شماره صندلی39

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیاوقانیان
کد ملی1276357087
نام پدرسعید
شماره صندلی40

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیوشا
نام خانوادگیآربیع
کد ملی1276370539
نام پدرعلی
شماره صندلی41

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیسهیلیان
کد ملی1276251734
نام پدرعلی
شماره صندلی42

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیموذنچی رودبرده ای
کد ملی0152515021
نام پدرحسن
شماره صندلی43

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیاحمدزاده
کد ملی1276343019
نام پدرعلی
شماره صندلی44

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهسا
نام خانوادگیقنبریان دهکردی
کد ملی1276351399
نام پدرشاپور
شماره صندلی45

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسها
نام خانوادگیعزیزی
کد ملی1276119097
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی46

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریناز
نام خانوادگیشفا
کد ملی1276147694
نام پدرامید
شماره صندلی47

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلنا
نام خانوادگیرضایی
کد ملی1276138131
نام پدربهراد
شماره صندلی48

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلن
نام خانوادگیاسیوند
کد ملی1276248113
نام پدرعبدالله
شماره صندلی49

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرنیکا
نام خانوادگیآقاجانی سیچانی
کد ملی1276250703
نام پدرمهران
شماره صندلی50

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرنیکا
نام خانوادگیعبداللهی
کد ملی1276301545
نام پدرمسعود
شماره صندلی51

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنيا
نام خانوادگیخليفه سلطاني
کد ملی1276313195
نام پدرمرتضي
شماره صندلی52

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدریا
نام خانوادگیدیانت
کد ملی1276239815
نام پدرمحمد
شماره صندلی53

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوفیا
نام خانوادگیمعین فر
کد ملی1276367678
نام پدرحسین
شماره صندلی54

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیفداکار
کد ملی1277242161
نام پدرحیدر
شماره صندلی55

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملاوین
نام خانوادگیلطیفی
کد ملی1276218060
نام پدرمحمد
شماره صندلی56

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیروح افزا
کد ملی1276143931
نام پدرکیارش
شماره صندلی57

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروشاسادات
نام خانوادگیکاویانی
کد ملی1276335466
نام پدرسیدحمید
شماره صندلی58

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیصدیقی
کد ملی1276210116
نام پدرمجید
شماره صندلی59

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنادیا
نام خانوادگیرخ بر
کد ملی1276283644
نام پدراسماعیل
شماره صندلی60

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیدولکو
کد ملی1276085648
نام پدرنوید رضا
شماره صندلی61

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنفس
نام خانوادگیشیرحسین عطار
کد ملی1276310188
نام پدرمسعود
شماره صندلی62

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگیامینی
کد ملی1276375441
نام پدررضا
شماره صندلی63

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیاسلامی
کد ملی1276389231
نام پدررامین
شماره صندلی64

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگییزدانی
کد ملی1276320371
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی65

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگییزدانی
کد ملی1276320388
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی66

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیگانه
نام خانوادگیزیلاب پور
کد ملی1276107609
نام پدررضا
شماره صندلی67

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریسا
نام خانوادگیرضوانی
کد ملی1276270259
نام پدرکورش
شماره صندلی68

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین
نام خانوادگیایوبی
کد ملی1276114664
نام پدرمجید
شماره صندلی69

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیشمسی مبارکه
کد ملی1276163460
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی70

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیسعیدی
کد ملی1276260441
نام پدرعبداله
شماره صندلی71

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرنوش
نام خانوادگیجهانبخش
کد ملی0251562093
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی72

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشکیبا
نام خانوادگیمسائلی
کد ملی1276235658
نام پدرحسین
شماره صندلی73

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهسا
نام خانوادگیگازر
کد ملی1276387202
نام پدرمحسن
شماره صندلی74

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریانا
نام خانوادگیترابی نژاد
کد ملی1276389280
نام پدرفرهاد
شماره صندلی75

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نام آتنا
نام خانوادگیزمانی
کد ملی1276170513
نام پدرمحمدمهدی
شماره صندلی76

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیلدا سادات
نام خانوادگیآقامیری
کد ملی0026540606
نام پدرسید حسین آقامیری
شماره صندلی77

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیبهزادی مهر
کد ملی1276246498
نام پدرعلی اکبر
شماره صندلی78

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممریم
نام خانوادگیسنبلی
کد ملی1276334621
نام پدرمحمدجواد
شماره صندلی79

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده فاطیما
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1276240732
نام پدرسیدعلیرضا
شماره صندلی80

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276178751
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی81

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرخساره
نام خانوادگیپورحقانی
کد ملی1286092795
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی82

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحسنا
نام خانوادگیچباری
کد ملی1276124031
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی83

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکوثر
نام خانوادگیمعتمدی
کد ملی1276130090
نام پدرمحسن
شماره صندلی84

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش سادات
نام خانوادگیمرتضوی فارسانی
کد ملی1276148933
نام پدرسید ناصر
شماره صندلی85

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهیلدا
نام خانوادگیعبداللهی
کد ملی1276164416
نام پدرحسینعلی
شماره صندلی86

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگییزدانی
کد ملی1276150865
نام پدرمحمد
شماره صندلی87

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیاحمدی نژاد
کد ملی1276126603
نام پدرمهدی
شماره صندلی88

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده سارا
نام خانوادگیموسویان خولنجانی
کد ملی1276344430
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی89

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیان
نام خانوادگیپاکدل
کد ملی1276389434
نام پدراحمد رضا
شماره صندلی90

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماریسا
نام خانوادگیمنصوری
کد ملی1276113137
نام پدرمحمود
شماره صندلی91

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسيده پرستو
نام خانوادگیزاهدي نژاد
کد ملی1276305842
نام پدرسيد مهدي
شماره صندلی92

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیرجبی
کد ملی1276087241
نام پدرحسن
شماره صندلی93

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276086776
نام پدررضا
شماره صندلی94

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرنوش
نام خانوادگیعربیان حسین آبادی
کد ملی1276216890
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی95

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیمسیبی
کد ملی1276210213
نام پدرمهدی
شماره صندلی96

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیسلطانزاده
کد ملی1276207719
نام پدرسهیل
شماره صندلی97

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیگرامیان
کد ملی1276281560
نام پدررسول
شماره صندلی98

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگند
نام خانوادگیقمری
کد ملی1276192177
نام پدرمسیح
شماره صندلی99

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایلا
نام خانوادگیاذربایجانی
کد ملی1276161281
نام پدرمجید
شماره صندلی100

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامطناز
نام خانوادگیذوالفقاری عاشق آبادی
کد ملی1276155557
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی101

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیگل پرور
کد ملی1276334222
نام پدرمجید
شماره صندلی102

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیذ
نام خانوادگیستار
کد ملی1276201575
نام پدرمحسن
شماره صندلی103

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیغفوری
کد ملی1276107323
نام پدرمحسن
شماره صندلی104

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیموهبت
کد ملی1276157118
نام پدرعلی اصغر
شماره صندلی105

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیایزدپناه
کد ملی1276113757
نام پدرقاسم
شماره صندلی106

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیدانشيان
کد ملی1276278918
نام پدرعادل
شماره صندلی107

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیصالح
کد ملی4260566490
نام پدرمحمد
شماره صندلی108

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتنا
نام خانوادگیمهرابی
کد ملی1276257325
نام پدرعلی
شماره صندلی109

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیعلینقیان
کد ملی1276240953
نام پدرحسن
شماره صندلی110

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیسلطانی دهاقانی
کد ملی1276168111
نام پدراسماعیل
شماره صندلی111

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیسیمنی
کد ملی1276347189
نام پدرمحمد
شماره صندلی112

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیذ
نام خانوادگیشامحمدی مهرجردی
کد ملی1276338449
نام پدرمهدی
شماره صندلی113

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیعلی همت
کد ملی1276285027
نام پدرابراهیم
شماره صندلی114

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیهمدانیان
کد ملی1276249470
نام پدرمهدی
شماره صندلی115

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیبارونی
کد ملی1276132859
نام پدرامید
شماره صندلی116

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیالهی دوست
کد ملی1276111711
نام پدراحسان
شماره صندلی117

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنورا
نام خانوادگیبرخوردار
کد ملی1276298862
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی118

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیالماسی
کد ملی1276297947
نام پدرمحمد علی
شماره صندلی119

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیزمان پور
کد ملی1276263910
نام پدرامیر
شماره صندلی120

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرناز
نام خانوادگیعباسی
کد ملی1276108273
نام پدرشهرام
شماره صندلی121

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامضحا
نام خانوادگیشفیعیان
کد ملی1276102216
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی122

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیغفاری
کد ملی1276358007
نام پدررسول
شماره صندلی123

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزا
نام خانوادگیریخته گران اصفهانی
کد ملی1276129335
نام پدرفیروز
شماره صندلی124

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناميگانه
نام خانوادگیالفت نيا
کد ملی1276150598
نام پدرسعيد
شماره صندلی125

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیعبدالهی
کد ملی1276274165
نام پدرمحسن
شماره صندلی126

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه حورا
نام خانوادگیرستگار
کد ملی1276221770
نام پدرمجید
شماره صندلی127

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیحق شناس
کد ملی1276103034
نام پدرمجتبی
شماره صندلی128

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامضحی
نام خانوادگیشریفی
کد ملی1276148607
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی129

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیتقی نیا
کد ملی1276122802
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی130

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناميگانه
نام خانوادگیميرمحمدصادقي
کد ملی1276088469
نام پدرمحسن
شماره صندلی131

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیتبریزچی
کد ملی1276328052
نام پدرمحمد علی
شماره صندلی132

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیمعمار
کد ملی1276130643
نام پدرمحمد جواد
شماره صندلی133

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیبنکدارهاشمی
کد ملی1276146371
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی134

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگینیک نهاد
کد ملی1276145623
نام پدرحسن
شماره صندلی135

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسونیا
نام خانوادگیزاهدی نیا
کد ملی1276403003
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی136

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیامینی
کد ملی1276280262
نام پدرحسین
شماره صندلی137

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیاستادعلی
کد ملی1276306581
نام پدرفتح الله
شماره صندلی138

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممارال
نام خانوادگیعاصمی
کد ملی1276348371
نام پدرمجید
شماره صندلی139

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیذهبیون
کد ملی1276090943
نام پدرمحسن
شماره صندلی140

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا سادات
نام خانوادگیمیرحسنی
کد ملی1276215597
نام پدرسید محمد
شماره صندلی141

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیصباغ زاده
کد ملی1276350317
نام پدرروح الله
شماره صندلی142

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیناظمی
کد ملی1276307543
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی143

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعارفه
نام خانوادگیدهقانی پوده
کد ملی1276300417
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی144

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیجمالی
کد ملی1276223706
نام پدرروح اله
شماره صندلی145

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیطاهری
کد ملی1276173301
نام پدرعلی
شماره صندلی146

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیسا
نام خانوادگیصیادی
کد ملی1276320671
نام پدرعلی
شماره صندلی147

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده غزل
نام خانوادگینیکویی
کد ملی1276338333
نام پدرسیدمهدی
شماره صندلی148

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشهرنوش
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1240138369
نام پدرشهرام
شماره صندلی149

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگینوروزی اصفهانی
کد ملی1276160097
نام پدرمحمد
شماره صندلی150

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیگانه
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1276222726
نام پدرمجتبی
شماره صندلی151

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهشید
نام خانوادگیروستاپور
کد ملی1276134142
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی152

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیساسانی
کد ملی1276095872
نام پدرامیر حسین ساسانی
شماره صندلی153

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدریا
نام خانوادگیکریمی
کد ملی1276179499
نام پدربهراد
شماره صندلی154

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیاحدی پرست
کد ملی1276188102
نام پدرعلی
شماره صندلی155

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگییوسفی کوپائی
کد ملی1276293321
نام پدرمحمد
شماره صندلی156

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگین
نام خانوادگیامینی تهرانی
کد ملی1276375635
نام پدرمجید
شماره صندلی157

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیدادخواه
کد ملی1276277253
نام پدرجواد
شماره صندلی158

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیبیاتی
کد ملی1276262183
نام پدرابراهیم
شماره صندلی159

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرشیدا
نام خانوادگیانوری زاده
کد ملی1276237111
نام پدرآرش
شماره صندلی160

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوفیا
نام خانوادگیشاهزاده عبداله
کد ملی1276173393
نام پدرامیر
شماره صندلی161

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزا
نام خانوادگیانشایی
کد ملی1276361270
نام پدرآرش
شماره صندلی162

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرگل
نام خانوادگیفرزین
کد ملی1276074875
نام پدرسعید
شماره صندلی163

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا سادات
نام خانوادگیفقری
کد ملی1276169132
نام پدرسید مجتبی
شماره صندلی164

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیربیع زاده
کد ملی1276098030
نام پدرجواد
شماره صندلی165

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیسلطانی
کد ملی1100819029
نام پدراحسان
شماره صندلی166

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرسا
نام خانوادگیبداغی
کد ملی1276698968
نام پدرمحمد
شماره صندلی167

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیاسماعیلی
کد ملی1276119151
نام پدروحیدرضا
شماره صندلی168

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیقاسمی
کد ملی1276115547
نام پدراحمد
شماره صندلی169

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیکریم زاده اصفهانی
کد ملی1276237863
نام پدرعلی
شماره صندلی170

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهراسادات
نام خانوادگیبصام
کد ملی0152604901
نام پدرسید دانیال
شماره صندلی171

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیاناز
نام خانوادگیورد
کد ملی1276069553
نام پدرکیوان
شماره صندلی172

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارنیکا
نام خانوادگیجعفرپور
کد ملی1276167911
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی173

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیفولادی
کد ملی1276152948
نام پدرحسین
شماره صندلی174

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایلا
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی5100399007
نام پدرعلی
شماره صندلی175

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزینب
نام خانوادگیزرنگار
کد ملی1276230265
نام پدراحمد
شماره صندلی176

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسيده ادرينا
نام خانوادگیشريعتي
کد ملی1276346379
نام پدرسيدمحمدامين
شماره صندلی177

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیبغدادی
کد ملی1276236972
نام پدررسول
شماره صندلی178

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیغفاری شوشتری
کد ملی1746456256
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی179

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممدیسا
نام خانوادگیجان نثاری
کد ملی1276270410
نام پدراحمد
شماره صندلی180

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیفری زاده
کد ملی1276115806
نام پدرمهدی
شماره صندلی181

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکوثر
نام خانوادگیروغنی
کد ملی1275222676
نام پدررضا
شماره صندلی182

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآترین
نام خانوادگیرجبی
کد ملی1276383527
نام پدرمیثم
شماره صندلی183

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگینژاداحمدی
کد ملی1276146647
نام پدرابراهیم
شماره صندلی184

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیرستمیان
کد ملی1275298346
نام پدروحید
شماره صندلی185

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزیتا
نام خانوادگیآرپونی
کد ملی5100402741
نام پدرمهدی
شماره صندلی186

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیپسندی
کد ملی1276201370
نام پدرمهرداد
شماره صندلی187

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدلسا
نام خانوادگیصنعتی
کد ملی1276283032
نام پدرافلاطون
شماره صندلی188

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیکیخائی
کد ملی1276221649
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی189

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلا
نام خانوادگیآقادادی
کد ملی1276323905
نام پدرحسین
شماره صندلی190

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلاء
نام خانوادگیاعرابی
کد ملی1276151845
نام پدرمهرداد
شماره صندلی191

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیزارعان
کد ملی1276128851
نام پدررسول
شماره صندلی192

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیانصاریپور
کد ملی1276354312
نام پدرمهدی
شماره صندلی193

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآتوسا
نام خانوادگیگودرزی
کد ملی1276383721
نام پدرمسعود
شماره صندلی194

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیجهانبخش
کد ملی1276115628
نام پدرحامد
شماره صندلی195

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیان
نام خانوادگیرافت
کد ملی1276134681
نام پدرفرید
شماره صندلی196

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسبا
نام خانوادگیافلاکی
کد ملی1276250681
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی197

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیصادق زاده
کد ملی1276278763
نام پدرفریبرز
شماره صندلی198

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیترابی سیاهبومی
کد ملی5410412990
نام پدرمهدی
شماره صندلی199

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیکیانی
کد ملی1276165366
نام پدرعباس
شماره صندلی200

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیمدیحی
کد ملی1276234775
نام پدرعباس
شماره صندلی201

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهرسا
نام خانوادگیآریان
کد ملی4712177381
نام پدراحمدرضا
شماره صندلی202

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگند
نام خانوادگیملا افضل
کد ملی1276225253
نام پدرمنصور
شماره صندلی203

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلسا
نام خانوادگینجفی دستجردی
کد ملی1276097115
نام پدرمهدی
شماره صندلی204

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالينا سادات
نام خانوادگیبروجردي
کد ملی1276233914
نام پدرسيدهادي
شماره صندلی205

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیبهرامی
کد ملی1276090201
نام پدرمهدی
شماره صندلی206

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصنم
نام خانوادگیوکیل بهرامی
کد ملی1276300883
نام پدرعلی
شماره صندلی207

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده عسل
نام خانوادگییاسینی
کد ملی1276370891
نام پدرسید مقداد
شماره صندلی208

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیاحتشامی
کد ملی1276169000
نام پدربابک
شماره صندلی209

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیخزایی
کد ملی1276211848
نام پدرمجید
شماره صندلی210

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگیتوسلی کجانی
کد ملی1276324677
نام پدرجعفر
شماره صندلی211

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدریا
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1276341921
نام پدرحسین
شماره صندلی212

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرتمیس
نام خانوادگیطغیانی
کد ملی1276258518
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی213

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیخداوردی آفاقی
کد ملی0152573283
نام پدرآریو
شماره صندلی214

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگینوری
کد ملی1276302711
نام پدرشهرام
شماره صندلی215

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگییزدانی
کد ملی1276317832
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی216

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکا
نام خانوادگیحبیبیان
کد ملی1276366485
نام پدرمحمدمهدی
شماره صندلی217

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارمیتا
نام خانوادگیپناهی
کد ملی1276307780
نام پدرفرزاد
شماره صندلی218

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگینعمت اللهی
کد ملی1276390491
نام پدرپوریا
شماره صندلی219

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیزرگر خرازی اصفهانی
کد ملی1276117116
نام پدراحسان
شماره صندلی220

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملیلیا
نام خانوادگییزدخواستی
کد ملی1276216165
نام پدرشهرام
شماره صندلی221

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلین
نام خانوادگیکیانپور قهفرخی
کد ملی1276302347
نام پدرشهرام
شماره صندلی222

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبیتا
نام خانوادگیمحلوجی
کد ملی1276099487
نام پدرجلال
شماره صندلی223

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیضیایی
کد ملی1276272510
نام پدرامیررضا
شماره صندلی224

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسنا
نام خانوادگینجات بخش آزادانی
کد ملی1276299338
نام پدرنوید
شماره صندلی225

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیآقابابایی
کد ملی1276180081
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی226

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیفولادی نژاد
کد ملی1276346662
نام پدرمجید
شماره صندلی227

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگینورس
کد ملی1276202611
نام پدرمحمد
شماره صندلی228

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیسنا
نام خانوادگیصیافی
کد ملی1276348002
نام پدررامین
شماره صندلی229

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانیا
نام خانوادگیمصطفوی
کد ملی1276198231
نام پدرعلی
شماره صندلی230

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهشاد
نام خانوادگیشاهی
کد ملی1276341601
نام پدرمسعود
شماره صندلی231

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیشاهمرادی
کد ملی1276231717
نام پدرمحمد
شماره صندلی232

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیامینی تهرانی
کد ملی1276196253
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی233

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیمختاریان
کد ملی1276112165
نام پدرحسین
شماره صندلی234

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیدا
نام خانوادگیعروف زاد
کد ملی1276190875
نام پدرفرشید
شماره صندلی235

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگیناطقی
کد ملی1276276461
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی236

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیسحرناز
کد ملی1276280963
نام پدربیژن
شماره صندلی237

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویانا
نام خانوادگیشبانی
کد ملی1276263521
نام پدروحید
شماره صندلی238

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276224362
نام پدرعبدالرضا صادقی
شماره صندلی239

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیهدایی
کد ملی1275229034
نام پدرمجید
شماره صندلی240

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیبهراميان
کد ملی1276209819
نام پدررسول
شماره صندلی241

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممبینا
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1276100108
نام پدرعلی
شماره صندلی242

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیکریمی
کد ملی1276138822
نام پدرافشین
شماره صندلی243

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276362811
نام پدرفریدون
شماره صندلی244

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتسنیم
نام خانوادگیبازگیری
کد ملی1276338678
نام پدرهادی
شماره صندلی245

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیذ
نام خانوادگیزریباف
کد ملی1275409377
نام پدرمجتبی
شماره صندلی246

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآروشا
نام خانوادگیناظم
کد ملی1190487731
نام پدرمحسن
شماره صندلی247

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده آریانا
نام خانوادگیمدنی
کد ملی1276194587
نام پدرسید علی
شماره صندلی248

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدنیا
نام خانوادگیکریمی
کد ملی1276139391
نام پدرمحسن
شماره صندلی249

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرزو
نام خانوادگیخوش نویس زاده
کد ملی1276296703
نام پدرمحمود
شماره صندلی250

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنرگس
نام خانوادگیافشاری قهجاورستانی
کد ملی1276320299
نام پدرجواد
شماره صندلی251

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیادیب
کد ملی1276333919
نام پدرحمید
شماره صندلی252

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیشفیعی
کد ملی1276208170
نام پدرمحمود
شماره صندلی253

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیان
نام خانوادگینصرزاده کارلادانی
کد ملی1276278871
نام پدرناصر
شماره صندلی254

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیعصّاری
کد ملی1220119717
نام پدرمحمد جواد
شماره صندلی255

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1130956202
نام پدرابراهیم
شماره صندلی256

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملینا
نام خانوادگیصالح زاده
کد ملی1276196431
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی257

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیدرخشانی
کد ملی1276355319
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی258

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگینیازی
کد ملی1276237537
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی259

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیسعیدی زاده
کد ملی1276312830
نام پدرمحسن
شماره صندلی260

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیاحمدزاده
کد ملی1276363478
نام پدراحمد
شماره صندلی261

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگینصوحی
کد ملی1276218915
نام پدراسماعیل
شماره صندلی262

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیموحدیان عطار
کد ملی1276203012
نام پدرمهدی
شماره صندلی263

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیشفیعی
کد ملی1276322801
نام پدرخلیل
شماره صندلی264

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآدرینا
نام خانوادگیعباسی
کد ملی1276388691
نام پدرامین
شماره صندلی265

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآندیا
نام خانوادگیدری دولت آبادی
کد ملی1276383681
نام پدرهادی
شماره صندلی266

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریسا
نام خانوادگیحمصیان
کد ملی1276380178
نام پدربهزاد
شماره صندلی267

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا سادات
نام خانوادگیخیام نکویی
کد ملی1276205465
نام پدرسید محمد
شماره صندلی268

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیجانفزا
کد ملی1276171986
نام پدرمهرداد
شماره صندلی269

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگینیکخواه
کد ملی1276268564
نام پدرمهدی
شماره صندلی270

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیکیومرثی
کد ملی1276129998
نام پدرفرشاد
شماره صندلی271

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیکبیری شهرکی
کد ملی1276117124
نام پدرداریوش
شماره صندلی272

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیسلطانی
کد ملی1276241061
نام پدرایمان
شماره صندلی273

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیمعلمی
کد ملی1276308442
نام پدرملک آریا معلمی
شماره صندلی274

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممایا
نام خانوادگیخسروی
کد ملی1276191431
نام پدرامید
شماره صندلی275

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنادیا
نام خانوادگیعبدالرحیم زاده
کد ملی1276227094
نام پدرمهرداد
شماره صندلی276

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیذکری اصفهانی
کد ملی1276382170
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی277

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیطبیبیان
کد ملی1276264021
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی278

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرتمیس
نام خانوادگیکلانتر
کد ملی1276296533
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی279

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیجمشیدی
کد ملی1276181558
نام پدرامیر
شماره صندلی280

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیاله دادیان فلاورجانی
کد ملی1276150482
نام پدرمحسن
شماره صندلی281

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوریتا
نام خانوادگیصالحپور
کد ملی1276201400
نام پدرسیامک
شماره صندلی282

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممریم
نام خانوادگیحججی نجف آبادی
کد ملی1276281145
نام پدرمحمد
شماره صندلی283

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیگل شیرازی
کد ملی1276245696
نام پدرجواد
شماره صندلی284

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیعندلیب
کد ملی1276149475
نام پدرجواد
شماره صندلی285

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیشهرنازکیان
کد ملی1276110359
نام پدررسول
شماره صندلی286

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیوا
نام خانوادگیپهلوان زاده
کد ملی1276258615
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی287

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیساکت
کد ملی1276233051
نام پدرمسعود
شماره صندلی288

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهان
نام خانوادگیمهری بروجنی
کد ملی1276317743
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی289

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیشیروانی
کد ملی1276342276
نام پدرحسین
شماره صندلی290

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیمنوچهری اردستانی
کد ملی1276140851
نام پدرمحمد
شماره صندلی291

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیخلیل زاده
کد ملی0251574016
نام پدرسعادت اله
شماره صندلی292

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآینوش
نام خانوادگیساغری زاده
کد ملی1276206143
نام پدرحمید
شماره صندلی293

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیماه آورپور
کد ملی1276308906
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی294

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلار
نام خانوادگیایرجی
کد ملی1276343310
نام پدرمجید
شماره صندلی295

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممبینا
نام خانوادگیمیکلانی
کد ملی1120272793
نام پدربهنام
شماره صندلی296

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیذاکری
کد ملی1276329857
نام پدرمحسن
شماره صندلی297

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیپرورش
کد ملی1276374798
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی298

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلا
نام خانوادگیمهدی خشویی
کد ملی1276126921
نام پدرعقیل
شماره صندلی299

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکژال
نام خانوادگیجاوید
کد ملی1276333285
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی300

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمین
نام خانوادگیعلیشاهی
کد ملی1276275171
نام پدررسول
شماره صندلی301

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیرحیمی
کد ملی2285522266
نام پدرعیسی
شماره صندلی302

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشکیبا
نام خانوادگینجفی
کد ملی1276089406
نام پدرعلی
شماره صندلی303

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرینا
نام خانوادگیاکبری
کد ملی1276276907
نام پدراشکان
شماره صندلی304

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیگانه
نام خانوادگیکاظمی
کد ملی1276140274
نام پدرسید حسین
شماره صندلی305

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعطرین
نام خانوادگیوکیلی
کد ملی1276177151
نام پدرعلی
شماره صندلی306

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالیسا
نام خانوادگیسرخیان
کد ملی1276381190
نام پدرمسعود
شماره صندلی307

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگینظری
کد ملی1276279299
نام پدرمجید
شماره صندلی308

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیزمین کار
کد ملی1276153333
نام پدرحسین
شماره صندلی309

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیمرادی
کد ملی1275372589
نام پدرابراهیم
شماره صندلی310

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیمحمدی خشوئی
کد ملی1276286414
نام پدریادگار
شماره صندلی311

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا سادات
نام خانوادگیموسوی
کد ملی1276302835
نام پدرسیدعلیرضا
شماره صندلی312

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگیپورشمس آبادی
کد ملی1276267819
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی313

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیکتا
نام خانوادگیسرائیان
کد ملی1276237693
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی314

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیجهان قلی
کد ملی1276357672
نام پدرپیام
شماره صندلی315

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیمقدس دستجردی
کد ملی1276290616
نام پدرمصطفی
شماره صندلی316

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیجعفری طادی
کد ملی1276252994
نام پدرمحمد حسن
شماره صندلی317

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیروانا
نام خانوادگیکاظمی
کد ملی1276311461
نام پدربهروز
شماره صندلی318

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگینظری اصل
کد ملی1276376227
نام پدرعلی
شماره صندلی319

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامارنیکا
نام خانوادگیخدیور
کد ملی1276305133
نام پدرمحمد حسن
شماره صندلی320

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسانا
نام خانوادگیقاراخانی دهسرخی
کد ملی1276135342
نام پدرمحمد
شماره صندلی321

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشیدا
نام خانوادگیناظم
کد ملی1274269784
نام پدرعباس
شماره صندلی322

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیصلاحی
کد ملی1276235331
نام پدرعلی
شماره صندلی323

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهلا
نام خانوادگینصر اصفهانی
کد ملی1275391656
نام پدرجواد
شماره صندلی324

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرتو
نام خانوادگیترابیان
کد ملی1276099142
نام پدرترابیان
شماره صندلی325

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیسلطانی تهرانی
کد ملی1160658684
نام پدرمحمد
شماره صندلی326

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگییداللهی فارسانی
کد ملی1276244223
نام پدرافشین
شماره صندلی327

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیامینی
کد ملی1276090536
نام پدربهنام
شماره صندلی328

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1276192673
نام پدرعلی
شماره صندلی329

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیبیاتی
کد ملی1276080921
نام پدرمحمدرضا بیاتی
شماره صندلی330

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتیانا
نام خانوادگیفروتن
کد ملی1276340907
نام پدرفرهاد
شماره صندلی331

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلشیفته
نام خانوادگیگیوی
کد ملی1276125518
نام پدرعلی
شماره صندلی332

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیمتغیر
کد ملی1276330103
نام پدرعلی
شماره صندلی333

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نام یگانه
نام خانوادگیمختاری
کد ملی1100838521
نام پدررضا
شماره صندلی334

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگیترکی هرچگانی
کد ملی4611344282
نام پدرمجتبی
شماره صندلی335

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسنا
نام خانوادگیرحمانی
کد ملی5410410173
نام پدرمحمدعلی
شماره صندلی336

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناملنا
نام خانوادگیسعیدی زاده اصفهانی
کد ملی1276230338
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی337

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلار
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی1160658749
نام پدرمجید
شماره صندلی338

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیباطنی
کد ملی1276285566
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی339

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیمختاری
کد ملی1276222149
نام پدرحسن
شماره صندلی340

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلن
نام خانوادگیجواهریان فرد
کد ملی1276118295
نام پدرمجتبی
شماره صندلی341

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژین سادات
نام خانوادگیعقدائی
کد ملی1276319533
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی342

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگیمرادی
کد ملی1276193051
نام پدرفرهاد
شماره صندلی343

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسایا
نام خانوادگینوروزی
کد ملی0202054756
نام پدرسیامک
شماره صندلی344

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممبینا سادات
نام خانوادگیطبائی عقدائی
کد ملی1276346794
نام پدرسید حسام الدین
شماره صندلی345

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزینب
نام خانوادگیمنصوری
کد ملی1276174934
نام پدرمصطفی
شماره صندلی346

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیمحسنی
کد ملی1100691901
نام پدرسجاد
شماره صندلی347

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیخوروش
کد ملی1276276761
نام پدرامین
شماره صندلی348

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیکمالی شرودانی
کد ملی1100722289
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی349

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیسا
نام خانوادگیهاشمی پور
کد ملی1276365039
نام پدرمجید
شماره صندلی350

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتینا
نام خانوادگییزدانی
کد ملی1276286170
نام پدرمجید
شماره صندلی351

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276344244
نام پدرمهدی
شماره صندلی352

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیجنتی
کد ملی1275290965
نام پدرمهدی
شماره صندلی353

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشمیم
نام خانوادگیکچویی
کد ملی1276212291
نام پدرشهراد
شماره صندلی354

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیحاجی احمدی
کد ملی1276364994
نام پدرمحمد
شماره صندلی355

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیمیرخلف
کد ملی1276085011
نام پدرفرزاد
شماره صندلی356

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتیانا
نام خانوادگیپدیدارفرد
کد ملی1276105886
نام پدرامیرمسعود
شماره صندلی357

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنژلا
نام خانوادگیباقری
کد ملی1276245635
نام پدرمنصور
شماره صندلی358

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریسا
نام خانوادگیادیبی
کد ملی3244002961
نام پدرحامد
شماره صندلی359

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276229313
نام پدرمرتضی
شماره صندلی360

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیسا
نام خانوادگینجارزادگان
کد ملی1276365152
نام پدرامیدرضا
شماره صندلی361

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا
نام خانوادگیابراهیم زاده
کد ملی1276384734
نام پدرمجید
شماره صندلی362

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگیاصلانی
کد ملی1276308051
نام پدررضا
شماره صندلی363

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا سادات
نام خانوادگیهاتف الحسینی
کد ملی1276288654
نام پدرسید محمدرضا
شماره صندلی364

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیمیرزائی
کد ملی1276131916
نام پدرحمید
شماره صندلی365

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدیانا
نام خانوادگیفرزانه
کد ملی1276352808
نام پدرشهرام
شماره صندلی366

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآدرينا
نام خانوادگیرستمي
کد ملی1276336489
نام پدررشيد
شماره صندلی367

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآريانا
نام خانوادگیرستمي
کد ملی1276336462
نام پدررشيد
شماره صندلی368

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممانیا
نام خانوادگیجبار زارع
کد ملی1276293208
نام پدرسعید
شماره صندلی369

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوفیا
نام خانوادگیفرامرزی
کد ملی1276233523
نام پدراحمد
شماره صندلی370

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیپویازاده
کد ملی1276193483
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی371

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیجهانشاهی کچی
کد ملی1276364415
نام پدرحسین
شماره صندلی372

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین زهرا
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1130944085
نام پدرمرتضی
شماره صندلی373

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیهاشمی نژاد
کد ملی1276348029
نام پدرایمان
شماره صندلی374

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیمحجوب نژاد
کد ملی1276091680
نام پدرمهران
شماره صندلی375

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیوشا
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1276125674
نام پدرعلیداد
شماره صندلی376

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفائزه
نام خانوادگیتدین خواه
کد ملی1276131674
نام پدرمحمد
شماره صندلی377

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدینا
نام خانوادگیعبدالی
کد ملی1276138911
نام پدرفتاح
شماره صندلی378

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالیا
نام خانوادگیخاکباز
کد ملی1276353154
نام پدرعلی اصغر
شماره صندلی379

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفائزه
نام خانوادگیمیرزایی
کد ملی1276306644
نام پدرمجتبی
شماره صندلی380

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیاعرفی
کد ملی1276348290
نام پدرمحمد
شماره صندلی381

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده حدیث
نام خانوادگیسمبلستان
کد ملی1276177607
نام پدرسیدمنصور
شماره صندلی382

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلاء سادات
نام خانوادگیمساوات
کد ملی1276375581
نام پدرسيدحميدرضا
شماره صندلی383

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترمه
نام خانوادگیفلاح
کد ملی4712333588
نام پدرمجتبى
شماره صندلی384

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوفیا
نام خانوادگیعابدی
کد ملی1276227086
نام پدرعلی
شماره صندلی385

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرگل
نام خانوادگیکریمیان سیچانی
کد ملی1276308256
نام پدرامیر
شماره صندلی386

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایناز
نام خانوادگیمسائلی
کد ملی1276325983
نام پدرمحسن
شماره صندلی387

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآذین
نام خانوادگیرفیعی
کد ملی1276260431
نام پدرکوروش
شماره صندلی388

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیجعفریان
کد ملی1276266405
نام پدرمحسن
شماره صندلی389

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا سادات
نام خانوادگیعلوی نیا
کد ملی1276249160
نام پدرسید پیروز
شماره صندلی390

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگیجعفرزاده
کد ملی1276358261
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی391

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیدا
نام خانوادگیترابی
کد ملی1276362031
نام پدرمهدی
شماره صندلی392

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرتو
نام خانوادگیامینی
کد ملی1276243091
نام پدرپیمان
شماره صندلی393

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامموژان
نام خانوادگیاسداللهیان سیچانی
کد ملی1276178123
نام پدرمهدی
شماره صندلی394

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمین
نام خانوادگیفضیله
کد ملی1276345496
نام پدرفرهاد
شماره صندلی395

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگیدرخشان فرد
کد ملی1746417722
نام پدرمهدی
شماره صندلی396

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیشیروانیان
کد ملی1276133030
نام پدرمنصور
شماره صندلی397

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1276215878
نام پدرسید رسول
شماره صندلی398

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرین
نام خانوادگیملکی
کد ملی1276116039
نام پدرابراهیم
شماره صندلی399

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامطناز سادات
نام خانوادگیمرتضوی نصیری
کد ملی1276259190
نام پدرسیدمصطفی
شماره صندلی400

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزینب
نام خانوادگیجوادی
کد ملی1276117043
نام پدرمهدی
شماره صندلی401

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیقدیری
کد ملی5410402571
نام پدررسول
شماره صندلی402

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگینادرمحمدی
کد ملی1276256663
نام پدررضا
شماره صندلی403

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدایانا
نام خانوادگیپارسادوست
کد ملی1276331339
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی404

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرستا
نام خانوادگیکشاورزراد
کد ملی1276382863
نام پدرسعید
شماره صندلی405

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیکاظم زاده
کد ملی1276331533
نام پدررسول
شماره صندلی406

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفریماه
نام خانوادگیفاسمی
کد ملی5410400313
نام پدرحسین
شماره صندلی407

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرایا
نام خانوادگیجهانگیرنژاد
کد ملی1276151110
نام پدرخسرو
شماره صندلی408

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالمیرا
نام خانوادگیشکرانی
کد ملی1130921263
نام پدرامیررضا
شماره صندلی409

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرنیکا سادات
نام خانوادگیاعتمادی مقدم
کد ملی1276146736
نام پدرمهرداد
شماره صندلی410

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشایلی
نام خانوادگیسعادت
کد ملی1276377622
نام پدرعلی
شماره صندلی411

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیموسوی
کد ملی1276345615
نام پدرسعید
شماره صندلی412

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیمهرپویا
کد ملی1276339021
نام پدرمحمود
شماره صندلی413

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده هلیا
نام خانوادگیمیر محمد صادقی
کد ملی1276134134
نام پدرسید سعید
شماره صندلی414

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسپیده
نام خانوادگیبهروش
کد ملی1276351526
نام پدرعلی رضا
شماره صندلی415

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیکاظمی نژاد
کد ملی1276379269
نام پدرمجتبی
شماره صندلی416

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیقاسمی
کد ملی1100822488
نام پدرمجید
شماره صندلی417

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیخواجه
کد ملی1276322089
نام پدرامیر
شماره صندلی418

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیالیاسی
کد ملی1276162677
نام پدرمهدی
شماره صندلی419

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزینب سادات
نام خانوادگیمنتظرین
کد ملی1276356455
نام پدرسید مجتبی
شماره صندلی420

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیذ
نام خانوادگیناظمی هرندی
کد ملی1276239882
نام پدراکبر
شماره صندلی421

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطیما
نام خانوادگیصالحی
کد ملی4611345041
نام پدرحسین علی
شماره صندلی422

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممعصومه
نام خانوادگیباقری
کد ملی1276209290
نام پدربهرام
شماره صندلی423

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتیارا
نام خانوادگیدهقانی
کد ملی1276140932
نام پدرمهرداد
شماره صندلی424

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامضحا
نام خانوادگیمیرزا
کد ملی1276220499
نام پدرحامد
شماره صندلی425

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآدینا
نام خانوادگیترقیان
کد ملی1276347863
نام پدرمهدی
شماره صندلی426

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپردیس
نام خانوادگیذوق
کد ملی1276186673
نام پدرحسین
شماره صندلی427

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیآیتی
کد ملی1275432452
نام پدرامیررضا
شماره صندلی428

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیکی
نام خانوادگیآیتی
کد ملی1275432451
نام پدرامیررضا
شماره صندلی429

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممانیا
نام خانوادگیفروزنده
کد ملی1160643083
نام پدرمحمد
شماره صندلی430

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیخلیلی
کد ملی1276178255
نام پدررسول
شماره صندلی431

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهزاد
نام خانوادگیحسن فینی زاده بیدگلی
کد ملی1276393458
نام پدروحید
شماره صندلی432

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممهدیس
نام خانوادگیکریمیان
کد ملی1276227191
نام پدربیژن
شماره صندلی433

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامونوشا
نام خانوادگیحاتمیان
کد ملی4640411881
نام پدرمجتبی
شماره صندلی434

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپرنیا
نام خانوادگیپیره زالی
کد ملی1276186721
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی435

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحدیث
نام خانوادگیرضایت
کد ملی1276169477
نام پدرمهدی
شماره صندلی436

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیاسدی پور
کد ملی1276090919
نام پدررضا
شماره صندلی437

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحدیث
نام خانوادگیباقری
کد ملی1100818987
نام پدرمجید
شماره صندلی438

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترانه
نام خانوادگیدشتستانی
کد ملی1276216423
نام پدرامید
شماره صندلی439

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناماتنا
نام خانوادگیصداقت
کد ملی1276209711
نام پدرمحمد
شماره صندلی440

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیحججی
کد ملی1276207166
نام پدرمهدی
شماره صندلی441

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیبهمن فولادی
کد ملی1276194617
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی442

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآسمان
نام خانوادگیهفت برادران
کد ملی1276341261
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی443

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرشیدا
نام خانوادگیمیررمضانی
کد ملی1288297920
نام پدرمصطفی _ نام مادر : آزاده
شماره صندلی444

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگیاسماعیل احمدی
کد ملی1276088401
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی445

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیاویس قرن
کد ملی1275267947
نام پدرمحمد حسین
شماره صندلی446

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایلین
نام خانوادگیدادخواه
کد ملی1276384025
نام پدررسول
شماره صندلی447

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیقاسمی
کد ملی1276266634
نام پدرمحمد
شماره صندلی448

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیاخوان خرازیان
کد ملی1276134241
نام پدرامیرحسین
شماره صندلی449

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیسنا
نام خانوادگیمختاری
کد ملی1276273525
نام پدرمجید
شماره صندلی450

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیپیروزه
کد ملی1276116925
نام پدرحسین
شماره صندلی451

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتانیا
نام خانوادگیقدیریان مارنانی
کد ملی1276356595
نام پدرمحمد
شماره صندلی452

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلا
نام خانوادگیبرچکانی
کد ملی1276114281
نام پدرسعید
شماره صندلی453

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممریم
نام خانوادگیکریمی رکن آبادی
کد ملی1276357729
نام پدرمحسن
شماره صندلی454

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسونیا
نام خانوادگییراقی اصفهانی
کد ملی1276193629
نام پدرجید
شماره صندلی455

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلین
نام خانوادگیرضایی
کد ملی1276288115
نام پدرامیررضا
شماره صندلی456

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیاعتماد
کد ملی1276289294
نام پدرپیمان
شماره صندلی457

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنیتا
نام خانوادگیشفیعی
کد ملی1275367160
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی458

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیدهقان
کد ملی1276303122
نام پدرعلی
شماره صندلی459

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1276190085
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی460

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیلا
نام خانوادگیقدیری
کد ملی1276296134
نام پدرمهدی
شماره صندلی461

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپارمیس
نام خانوادگینقوی
کد ملی1276173881
نام پدرمهدی
شماره صندلی462

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسما سادات
نام خانوادگیطاووسی
کد ملی1276100231
نام پدرسیداحمد
شماره صندلی463

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآلا سادات
نام خانوادگیحسینی رنانی
کد ملی1276393156
نام پدرسید مهدی
شماره صندلی464

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوا
نام خانوادگیخسرویان چم پیری
کد ملی1276387776
نام پدرصادق
شماره صندلی465

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلسا
نام خانوادگیابکاء
کد ملی1275743382
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی466

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارینا
نام خانوادگیقائدی
کد ملی1276364067
نام پدررضا
شماره صندلی467

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریا
نام خانوادگیقاسم پور
کد ملی1276132921
نام پدرجواد
شماره صندلی468

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامطنین
نام خانوادگیمعتمدی قهفرخی
کد ملی1276319851
نام پدرحبیب الله
شماره صندلی469

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشایلی
نام خانوادگیبهاء‌لو هوره
کد ملی1276332939
نام پدررضا
شماره صندلی470

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیشهریاری نوگورانی
کد ملی1276372094
نام پدربابک
شماره صندلی471

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسلدا
نام خانوادگیشهباز
کد ملی1276099193
نام پدررضا
شماره صندلی472

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصبا
نام خانوادگیصمدانیان
کد ملی1276387210
نام پدرمهدی
شماره صندلی473

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیا
نام خانوادگیدیهیم
کد ملی1276247575
نام پدرآرش
شماره صندلی474

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه سادات
نام خانوادگیمجیدی
کد ملی1276365691
نام پدرسید محمود
شماره صندلی475

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه ستایش
نام خانوادگیمساح
کد ملی1276205521
نام پدراحمد رضا
شماره صندلی476

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثنا
نام خانوادگیایکدر باصیری
کد ملی1276222238
نام پدراصغر
شماره صندلی477

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژین
نام خانوادگیقمشه محمدیان
کد ملی1276136005
نام پدرمیثم
شماره صندلی478

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژان
نام خانوادگیقمشه محمدیان
کد ملی1275093299
نام پدرمیثم
شماره صندلی479

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرها
نام خانوادگیاحسان پور
کد ملی1100809783
نام پدرهاشم
شماره صندلی480

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیافشاري اسفيدواجاني
کد ملی1276344554
نام پدرامين
شماره صندلی481

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشایلی
نام خانوادگیسهیلی اصفهانی
کد ملی1276278217
نام پدرسهیل
شماره صندلی482

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا
نام خانوادگیسمیعی پور
کد ملی1276147287
نام پدرمهدی
شماره صندلی483

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیخرم قهفرخی
کد ملی1276317220
نام پدرحسین
شماره صندلی484

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدنیا
نام خانوادگیاحمدیان
کد ملی1276172095
نام پدرمهران
شماره صندلی485

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1276265387
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی486

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیرضائیان
کد ملی1276328990
نام پدرمحمدامیر حسین
شماره صندلی487

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیحشمت نژاد
کد ملی1276352646
نام پدراحسان
شماره صندلی488

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهستی
نام خانوادگیسلیمانی فر
کد ملی1160661723
نام پدرمهدی
شماره صندلی489

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروناک
نام خانوادگیتقی زاده
کد ملی1276352786
نام پدرمهدی
شماره صندلی490

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیمیربیگی
کد ملی1276172718
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی491

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپانیذ
نام خانوادگیخاریان
کد ملی1276531966
نام پدرمصطفی
شماره صندلی492

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامریحانه
نام خانوادگینوروزی
کد ملی5650180474
نام پدرعلی
شماره صندلی493

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیمیا
نام خانوادگیکاویانی گهرویی
کد ملی1276217927
نام پدرفرشید
شماره صندلی494

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامصاینا
نام خانوادگیکاظمی
کد ملی1276243863
نام پدرمسعود
شماره صندلی495

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنامیرا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی1276239297
نام پدرمحمد صادق
شماره صندلی496

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنامیرا
نام خانوادگیصادقی
کد ملی2571727001
نام پدرمحمد صادق
شماره صندلی497

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوین
نام خانوادگیسلیمانی دینانی
کد ملی1276389337
نام پدرعلی اکبر
شماره صندلی498

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامباران
نام خانوادگیچراغی لعل آبادی
کد ملی3244066518
نام پدرکامران
شماره صندلی499

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیلفظ لنجانی
کد ملی1276564694
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی500

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیکثیری
کد ملی1276349696
نام پدرسعید
شماره صندلی501

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامایلین
نام خانوادگیدادخواه
کد ملی1286384025
نام پدررسول
شماره صندلی502

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامویدا
نام خانوادگیزمان وزیری
کد ملی1276278934
نام پدرجواد
شماره صندلی503

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرومینا
نام خانوادگیانصاری
کد ملی0152721355
نام پدرمحسن
شماره صندلی504

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممحجوبه
نام خانوادگیخسروی
کد ملی1276182589
نام پدرسروش
شماره صندلی505

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیمیربیگی
کد ملی1276172818
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی506

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نام پارمین
نام خانوادگیحسن زاده
کد ملی1746372877
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی507

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیابوطالبی
کد ملی1276141629
نام پدرایرج
شماره صندلی508

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریاناز
نام خانوادگیگودرزی خویگانی
کد ملی0153104384
نام پدرمحمد
شماره صندلی509

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآوینا
نام خانوادگیممتاز
کد ملی1276327498
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی510

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامرزلی
نام خانوادگینژاد محتشمی
کد ملی1276332236
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی511

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامغزل
نام خانوادگیحسن فینی زاده
کد ملی1276471033
نام پدرحمیدرضا
شماره صندلی512

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسارا
نام خانوادگیابراهیمی
کد ملی1276166151
نام پدرمهدی
شماره صندلی513

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامماندانا
نام خانوادگیاله دادی
کد ملی1276231490
نام پدرعباس
شماره صندلی514

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیزارع
کد ملی1246181140
نام پدرعلیرضا زارع
شماره صندلی515

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیزارع
کد ملی1276181140
نام پدرعلیرضا زارع
شماره صندلی516

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالنا
نام خانوادگیحسینپور
کد ملی1276258690
نام پدرمرتضی
شماره صندلی517

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده رها
نام خانوادگیاعتصامی
کد ملی1276392931
نام پدرسید محمود
شماره صندلی518

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآنوشا
نام خانوادگیچرم دوز
کد ملی1276277733
نام پدراصغر چرم‌دوز
شماره صندلی519

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآناهیتا
نام خانوادگیشریفی
کد ملی4611333027
نام پدرشهاب
شماره صندلی520

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامثمین
نام خانوادگیعلیدادی
کد ملی1276145810
نام پدرداوود
شماره صندلی521

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیاحمدپور
کد ملی5410381076
نام پدریدالله
شماره صندلی522

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسها
نام خانوادگیمشهدی
کد ملی127642974
نام پدرروح اله
شماره صندلی523

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه زهرا
نام خانوادگینوری
کد ملی1276267789
نام پدرفخرالدین
شماره صندلی524

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممرسانا
نام خانوادگیكاظمى
کد ملی2151043959
نام پدرمرتضى
شماره صندلی525

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامعسل
نام خانوادگیربانی حقیقی
کد ملی1276307901
نام پدرمحمد رضا
شماره صندلی526

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفرین
نام خانوادگیعظیمی
کد ملی1276196199
نام پدرمهدی
شماره صندلی527

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامساینا
نام خانوادگیرئیس پور چهرازی
کد ملی1276099894
نام پدرروح اله
شماره صندلی528

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستاره
نام خانوادگیسلیمی قهفرخی
کد ملی1276190735
نام پدرجعفر
شماره صندلی529

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیفاضل
کد ملی1276326920
نام پدرمسعود
شماره صندلی530

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامترنم
نام خانوادگیفروغی
کد ملی1276148240
نام پدرجمشید
شماره صندلی531

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسوگند
نام خانوادگیعلی دادی
کد ملی1276267495
نام پدرمهدی
شماره صندلی532

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامشاینا
نام خانوادگیشکرانی
کد ملی1276190115
نام پدرامید
شماره صندلی533

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیکمالی دولت آبادی
کد ملی1276267975
نام پدرمهدی
شماره صندلی534

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیجباری دیزیچه
کد ملی5410402618
نام پدرعلی
شماره صندلی535

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه زهرا
نام خانوادگیحفیظی
کد ملی1130958183
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی536

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیحیدری زفره
کد ملی1100815309
نام پدرجواد
شماره صندلی537

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده مریم
نام خانوادگیابطحی نائینی
کد ملی1276282419
نام پدرسید محمد حسین
شماره صندلی538

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلیا
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی1276098006
نام پدررضا
شماره صندلی539

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحدیث
نام خانوادگیحسنی بافرانی
کد ملی12754827593
نام پدرحسین
شماره صندلی540

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممارال
نام خانوادگیخلیل مقدم
کد ملی1276182449
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی541

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامملیکا
نام خانوادگیشیرازی
کد ملی1276281341
نام پدررحیم
شماره صندلی542

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیزمانی فروشانی
کد ملی1276168101
نام پدرحسین
شماره صندلی543

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامزهرا
نام خانوادگیصفاری خوزانی
کد ملی1276149549
نام پدرعلیرضا
شماره صندلی544

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامبهار
نام خانوادگیبختیاری
کد ملی1276221126
نام پدرمنصور
شماره صندلی545

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممحدثه
نام خانوادگیمالکی مقدم
کد ملی1276384467
نام پدرحسن
شماره صندلی546

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآرمیتا
نام خانوادگیشریفی
کد ملی127632812
نام پدربابک
شماره صندلی547

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیاسمن
نام خانوادگیجعفری
کد ملی1276311397
نام پدرسعید
شماره صندلی548

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآیناز
نام خانوادگیاحمدی
کد ملی1276352212
نام پدرمهدی
شماره صندلی549

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممریم
نام خانوادگیسلیمی
کد ملی1276117051
نام پدرمجید
شماره صندلی550

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنازنین زهرا
نام خانوادگیخوبرو
کد ملی1276275609
نام پدرحسن
شماره صندلی551

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکوثر
نام خانوادگیمیرزاخانی
کد ملی1276257287
نام پدرامیر
شماره صندلی552

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامالینا
نام خانوادگیسلیمانی
کد ملی1276286430
نام پدرفرشاد
شماره صندلی553

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیشمس
کد ملی1276350422
نام پدرحامد
شماره صندلی554

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامپریناز
نام خانوادگیکفایت
کد ملی1276093527
نام پدرطه
شماره صندلی555

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامهلبا
نام خانوادگیحکیم آذری
کد ملی1276176562
نام پدرعلی
شماره صندلی556

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

ناممانترا
نام خانوادگیخلیفه محمودی
کد ملی1276213697
نام پدرامیر حسین
شماره صندلی557

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامستایش
نام خانوادگیرفیعی
کد ملی1100818316
نام پدرمهدی
شماره صندلی558

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیوشا
نام خانوادگیریسمانکارزاده
کد ملی1276339003
نام پدرمحمدرضا
شماره صندلی559

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامگلناز
نام خانوادگیآقائی خیرآبادی
کد ملی1276279433
نام پدرمحسن
شماره صندلی560

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنیایش
نام خانوادگیرفیعی
کد ملی1276348126
نام پدرغلامرضا
شماره صندلی561

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامیسنا
نام خانوادگیآقابابائی
کد ملی1276235445
نام پدرسعید
شماره صندلی562

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیحاجی رحیمی
کد ملی1286369832
نام پدرمحسن
شماره صندلی563

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامحانيه سارات
نام خانوادگیعلوي نيا
کد ملی1276338309
نام پدرسيد محمود
شماره صندلی564

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامتیانا
نام خانوادگیخالدان
کد ملی1276310870
نام پدرمسعود
شماره صندلی565

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامسیده رستا
نام خانوادگیابرقوئی
کد ملی1276237501
نام پدرسید محمد
شماره صندلی566

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامفاطمه
نام خانوادگیادیبی
کد ملی126279965
نام پدررضا
شماره صندلی567

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآپامه سادات
نام خانوادگیداودی دوپلانی
کد ملی1746387769
نام پدرسیدعبدالرضا
شماره صندلی568

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامآریاناز
نام خانوادگیرمضانی
کد ملی1276377982
نام پدراحمد
شماره صندلی569

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامدرسا سادات
نام خانوادگیحسینی
کد ملی1276194791
نام پدرسعید
شماره صندلی570

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامکیانا
نام خانوادگیکچوئی نژاد
کد ملی1276172702
نام پدرمحمد
شماره صندلی571

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامنگین
نام خانوادگیفانی ثانی
کد ملی1276291851
نام پدرمسعود
شماره صندلی572

دبیرستان دخترانه اسوه- دوره دوم

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی

نامروژینا
نام خانوادگیامیدانی
کد ملی1276210061
نام پدراحمد
شماره صندلی573

لینک های مفید

اطلاعات تماس

آدرس

اصفهان – میدان آزادی – بلوار دانشگاه اصفهان – کوچه شهید موذن صفایی – پلاک ۱۰

شماره های تماس

۰۳۱۳۶۲۷۱۶۴۴