باسمه تعالی

خلاصه سند تحول بنیادین

فصل اول : کلیات (تعریف کلید واژه ها)

۱–نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی : مهمترین عامل انتقال فرهنگ اسلامی و مسئول آماده سازي دانش آموزان براي تحقق حیات طیبه در همه ابعاد –تربیت یافتگان این نظام شایستگی هاي لازم براي درك و اصلاح مداوم موقعیت خود و دیگران را براساس نظام معیار اسلامی کسب می کنند.
۲–تعلیم و تربیت : فرآیندي تعاملی ، تدریجی ، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است که هدایت افراد را به سوي آمادگی براي تحقق آگاهانه و اختیاري مراتب حیات طیبه فراهم می کند.
۳.ساحت هاي تعلیم و تربیت : تعلیم و تربیت اعتقادي ، عبادي ، اخلاقی ، اجتماعی ، زیستی و بدنی ،زیبا شناختی و هنري –اقتصادي و حرفه اي _ علمی و ….
۴. نظام معیار اسلامی : مبانی و ارزش هاي مبتنی بر دین اسلام ناب محمدي یا سازگار با آن ، مشتمل بر سلسه مراتبی از ارزش هاست که ناظر به همه ابعاد زندگی انسان است؛ چون دین اسلام به همه عرصه هاي اجتماعی ، فردي ، دنیوي ، اخروي ، مادي و معنوي توجه دارد.
۵.شایستگی هاي پایه : مجموعه اي ترکیبی ازصفات و توانمندي هاي فردي و جمعی که به جنبه هاي هویت عقلانی ، عاطفی ، ارادي و علمی اشاره می کند که تربیت شوندگان باید این صفات و توانمندي ها را کسب کنند.
۶.هویت : برآیند مجموعه اي از بینش ها ،باورها ، گرایش ها ، اعمال و صفات آدمی است که می تواند ثابت نباشد و متاثر از شرایط اجتماعی باشد.
۷.معلم ومربی : کسی که رسالت تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم وتربیت بر عهده دارد.
۸.جامعه اسلامی: اجتماعی است که بر اساس توجه به خدا و تسلیم و رضا در برابر وي استوار است، نه بر روابط نژادي و قبیله اي و …. ارتباط در این جامعه به ارزش هاي انسانی و اخلاقی ، معرفت محبت و اطاعت از خدا معطوف است.
۹.سنین لازم التعلیم : سن آموزشی رسمی ۵ سالگی است، اما سن افراد لازم التعلیم طبق قانون مشخص می شود.
۱۰. حیات طیبه : وضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب که بر اساس نظام معیاراسلامی است. یکی از مشخصات اصلی حیات طیبه تکیه بر ارزش هاي غایی ،قرب الی اﷲ است.
۱۱.چشم انداز : معرف وضع مطلوب : معرف وضع مطلوب دست یافتنی است. این چشم انداز براساس اسناد بالا دستی ، قانون اساسی و سیاست هاي کلی نظام است. سند چشم انداز بیست ساله تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ ترسیم می شود.
۱۲.نظام دوري: عبارت است از همراهی معلم با دانش آموزان در چند پایه تحصیلی.

فصل دوم : بیانیه ارزش ها درسند ۳۰ مورد است

گزاره هاي ارزشی : بایدها و نبایدهاي اساسی است که لازم است تمام اجزاء و مولفه هاي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هماهنگ با آنها بوده و همه سیاست گزاران وکارگزاران پاي بند به آنها باشند این ارزشها براساس آموزه هاي قرآن کریم و سنت پیامبراکرم، قانون اساسی –رهنمودهاي رهبرکبیر حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبري و سیاست هاي کلی تحول نظام آموزشی تهیه شده است. گزاره هاي ارزشی نظام تعلیم و تربیت عبارتنداز:

۱–آموزه هاي قرآن کریم

۲–آموزه هاي بنیادین مهدویت و انتظار

۳–میراث نظري و عملی امام خمینی

۴–فرآیند تعلیم و تربیت در تمام ساحتها

۵–هویت شناخت مدار

۶–سلامت جسمانی

۷–وطن دوستی و افتخار به ارزش هاي اصیل و ماندگار

۸–گرایش به زبان ادبیات فارسی

۹–مسئولیت پذیري

۱۰–روحیه کارآفرینی

فصل سوم : بیانیه ماموریت

آموزش و پرورش ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی هاي پایه ، زمینه دستیابی دانش آموزان در ۱۲ سال تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردي ، خانوادگی ، اجتماعی و جهانی را بصورت نظام مند ، همگانی و عادلانه فراهم سازد.

فصل چهارم : چشم انداز

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق ۱۴۰۴، مبتنی بر نظام معیار اسلامی ، فرهنگ وتمدن اسلامی ، ایرانی ، زمینه ساز جامعه جهانی عدل مهدوي (عج) و برخوردار از توانمندي هاي تربیتی ممتاز در سطح منطقه ، داراي تعامل سازنده با دیگر نظام هاي تعلیم و تربیت جهان ، توانمند در زمینه سازي براي شکوفایی فطرت و استعدادها ، برخوردار از مربیان و مدیران مومن ، خواهد بود.

-مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ جلوه اي است از تحقق مراتب حیات طیبه ، کانون عرضه خدمات و فرصت هاي تعلیم و تربیتی – زمینه ساز درك و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان

ویژگی هاي مدرسه : ۱۵ویژگی در سند است.

۱–تجلی بخش فرهنگ غنی اسلامی و انقلابی

۲–برخوردار از قدرت تصمیم گیري و برنامه ریزي

۳–تامین کننده نیازهاي فردي و اجتماعی و محیط اخلاقی

۴–برخوردار از مربیان داراي فضایل اخلاقی

۵–مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقدپذیر و مشارکت جو

۶–برخوردار از بهره فناوري آموزشی

۷–داراي تعامل اثر بخش با مساجد و دیگر نهادها

فصل پنجم : هدف هاي کلان

۱–تربیت انسانی موحد ، مومن و معتقد – متعهد به مسئولیت ها – عاقل – حقیقت جو – عدالت خواه – صلح جو – قانون مدار و ..

۲–ارتقاي نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی

۳–گسترش و تامین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی

۴–برقراري نظام اثربخش و کارآمد مدیریت

۵–افزایش مشارکت اثربخشی همگانی

۶–ارتقاي اثربخشی و کارایی

۷–کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و ارتقاء جایگاه تعلیم و تربیت

فصل ششم : راهبردهاي کلان

توجه : راهبردهاي کلان براساس هدف هاي کلان نوشته شده

۱–استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۲–نهادینه کردن نگاه یکپارچه ، به فرآیند تعلیم و تربیت

۳–ابتیاء فرآیند طراحی ، تدوین و اجراي اسناد تحولی زیر نظام ها

۴–توسعه و نهادینه سازي عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق کشور

۵–تقویت ونهادینهسازيمشارکت اثربخش و مسئولیت پذیري مردم و ..

۶–گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی و ..

۷–بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوین

۸–تعامل اثربخش و فعال نظام تعلیم و تربیت با سایر نهادها

۹–استقرار مدیریت اثربخش

۱۰–ارتقاء جایگاه نظام تعلیم و تربیت

۱۱–ارتقاء معرفت وبصیرت دینی و سیاسی و… معلمان و دانش آموزان

۱۲–بازنگري و بازسازي ساختارها

۱۳–توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندي ها اعتقادي ، تربیتی، علمی و حرفه اي فرهنگیان

۱۴–توسعه ظرفیت ها و توانمندي هاي آموزشی و پرورشی براي حضور در صحنه هاي بین المللی و ..

۱۵–ارتقاء جایگاه علم و علم آموزي…

فصل هفتم : هدف هاي عملیاتی و راهکارها

راهکارها براساس اهداف زیر نوشته شده ، درسند ۲۳مورد است.

۱–پرورش تربیت یافتگان

۲–تعمیق تربیت و آداب اسلامی ، تقویت اعتقاد و التزام به ارزش هاي انقلاب اسلامی

۳–ترویج و تعمیق فرهنگ حیا ، عفاف و حجاب متناسب با قابلیت ها و ظرفیت هاي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

۴–تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت هاي خانواده و…

۵–تامین و بسط عدالت در برخورداري از فرصت هاي تعلیم و تربیت با کیفیت و…

۶–تنوع بخشی به محیط هاي یادگیري در فرآیند تعلیم و تربیت

۷–افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون پیشرفت محلی و..

۸–افزایش مشارکت نظام تعلیم و تربیت در رشد تعالی کشور

۹–جلب مشارکت ارکان سهیم و موثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت

۱۰–ارتقاي منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه اي منابع انسانی یا تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم

۱۱–باز مهندسی سیاست ها و باز تنظیم برنامه درسی تربیت معلم

۱۲–برقراري الگوي جبران خدمات و تامین رفاه نیروي انسانی در خور منزلت فرهنگیان

۱۳–افزایش نقش شوراهاي آموزش و پرورش استان

۱۴–ایجاد و متناسب سازي فضاهاي تربیتی با ویژگی ها و نیازهاي دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی

فصل ۸ : چهارچوب نهادي و نظام اجراي تحول بنیادین آموزش و پرورش

بخش اول : سیاست گزاري ، نظارت و ارزیابی در سطح کلان

بخش دوم : برنامه ریزي و نظام اجرایی

بخش سوم : نحوه ترمیم و به روزرسانی سند تحول

متن کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 

میثاق نامه دانش آموزان

لینک های مفید

اطلاعات تماس

آدرس

اصفهان – میدان آزادی – بلوار دانشگاه اصفهان – کوچه شهید موذن صفایی – پلاک ۱۰

شماره های تماس

۰۳۱۳۶۲۷۱۶۴۴